bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yusuf UÇAR
Adı Soyadı Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118565
E-Posta yusufucar@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR TEKNİK BÖLÜMÜ 29.9.1990
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 14.9.1995
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 10.7.2001
İLGİ ALANLARI
Sulama Arazi Toplulaştırması
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Akgül, M., Başayiğit, L., Işıldar, A.A., Uçar, Y. ve Şenol, H. 2004. Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi arazilerinin tarımsal üretim potansiyellerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Yayın No:23, Araştırma Serisi Yayın No:2
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uçar, Y., Kazaz, S., Eraslan, F., Baydar, H., 2013. Effects of Different Irrigation Water Amounts and Nitrogen Doses on Stomata Resistance and Leaf Water Potential of Oil Rose (Rosa damascena Mill.). Soil-Water Journal. 2:2(1): 1337-1346. (1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition isimli kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur)
 • 2 Uçar Y., 2010. Isparta koşullarında IRSIS bilgisayar yazılımı ile elmanın sulama zaman planlaması. Selçuk Üniv. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 24 (4): 76-81.
 • 3 Morova N., ve Uçar Y., 2008. Küçük ölçekli yerlesim birimlerinde kent bilgi sistemi uygulamaları: Atabey örnegi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 12-1: 65-76.
 • 4 Uçar Y., Kara M., 2006. Arazi toplulaştırmasının su iletim ve dağıtım randımanına etkisi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 117-124.
 • 5 Uçar, Y., A. Kadayıfçı, H.İ. Yılmaz, N. Yardımcı.2005. Isparta koşullarında fasulyenin su tüketimi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,19(35), 1-7.
 • 6 Kadayıfçı A., Tuylu İ.G., Uçar Y., 2004. Sulama suyu tuzluluğunun soğan bitkisinin yumuru verimi bitki su tüketimi ve toprak profili üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (1) 45-49.
 • 7 Uçar Y., Yardımcı N., .2003. "Isparta İli sulama şebekelerinin sorunları ve çözüm önerileri" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 7, Sayı:7-3.
 • 8 Akgül, M., Başayiğit, L. ve Uçar, Y., 2002. Atabey ovası topraklarının genel özellikleri ve sınıflandırılması. SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi Cilt 6, Sayı:1 s:1-13.
 • 9 Başayiğit,L., Akgül, M ve Uçar, Y.,2002. Atabey ovası topraklarının arazi değerlendirilmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi Cilt 6, Sayı:1 s:14-21.
 • 10 Akgül, M., Uçar, Y., 1998. Isparta Yenişarbademli ilçesi tarım arazilerinde parçalanma sorunu ve bazı sonuçları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3:1, s.1-11.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başayiğit, L., Aydın, M., Uçar, Y. 2016. Arazi Toplulaştırma Yapılan Alanlarda Yeniden Parçalanmanın Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi. IV: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Adana.
 • 2 Uçar D., Çiftçi N., Uçar Y., 2003. Konya-Çumra İlçesinin bazı köylerinde arazi toplulaştırmasının tarımsal altyapı hizmetlerine etkisi. 2. Ulusal Sulama Kongresi, s.279-290. 16-19 Ekim 2003. Kuşadası Aydın.
 • 3 Uçar, Y., Başayiğit, L., 2001. Sulu tarımda uzaktan algılama tekniklerini kullanma olanakları. Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, s. 224-231, 20-22 Eylül, KSÜ, Kahramanmaraş.
 • 4 Uçar, Y., Kara M., 2001. Sulama şebekelerinin fiziksel yeterliliğinin belirlenmesinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin Kullanımı, I. Ulusal Sulama Kongresi, s.227-232, 8-11 Kasım, Belek-Antalya.
 • 5 Akgül, M., Uçar, Y., 1998. Isparta İli sulanan tarım arazilerinde arazi parçalanması ve arazi kullanımı üzerine etkisi. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, Cilt: II s.273-280, 16-17 Mayıs, Isparta.
 • 6 Uçar, Y., Kara, M., 1997. Konya-Çumra-Küçükköy'de arazi toplulaştırmasının parsel özellikleri ve tarımsal altyapı hizmetlerine etkisi. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri s.51-61, 5-8 Haziran, Kirazlıyayla-Bursa.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Konya-Çumra-Küçükköyde Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal Altyapı Hizmetlerine Etkisi
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta-Atabey Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğine Arazi Toplulaştırmasının Etkisi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sulama Şebekelerinin Performans Değerlendirmesinde Kullanılması: Atabey Sulama Şebekesi Örneği
 • 2 Afyonkarahisar-Sandıklı Ovası Yağmurlama Sulamalarında Uygulama Sorunları
 • 3 Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi
 • 4 Farklı Sulama Programlarının Lisianthus (Eustoma grandiflorum)'un Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi
 • 5 Farklı Sulama Aralıkları ve Su Miktarlarının Krizantem (Chrysanthemum morifolium Ramat) Bitkisinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
 • 6 Atık Su Uygulamalarında Ağır Metal Akümülatörü Olarak Kanolanın (Brassica napus L.) Etkinliği.
 • 7 Kent Bilgi Sistemi ve Uygulaması;Atabey Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı Sulama Uygulamalarının Krizantem (Chrysanthemum morifolium Ramat) Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. SDU BAP, Proje No: 2557-M-10.
 • 2 Farklı Su Ve Azot Düzeylerinin Yağ Gülü'nün (Rosa Damascena Mill.) Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi, TÜBİTAK-TOVAG. 109O369 (2009-2012)
 • 3 Atık Su Uygulamalarında Ağır Metal Akümülatörü Olarak Kanolanın (Brassica napus L.) Etkinliği. SDÜ BAP, Proje No: 1937-YL-09.
 • 4 Farklı sulama programlarının genç bodur elma çeşitlerinin vejetatif ve generatif gelişme parametreleri üzerine etkisi. Proje no:TUBİTAK-TOVAG 105-O-538
 • 5 Isparta-Şarkikaraağaç Sulama Şebekesinde Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 934-M-2004.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Oluşan Gizli Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri Ile İzlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi. TUBİTAK-TOVAG, Proje No: 214O565.
 • 2 Farklı Sulama Uygulamalarının Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Özelikleri Üzerine Etkisi. SDÜ-BAP 1326-M-06 Nolu Projede Yardımcı Araştırıcı. 2007-2010
 • 3 Farklı Na Konsantrasyonları İçeren Yetişme Ortamlarında K Gübrelemesinin Marul Verimi ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğindeki Değişimler Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: SDÜAF:526
 • 4 Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi Arazilerinin Tarımsal Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Isparta Valiliği.
 • 5 Fasulye'de Su Verim İlişkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: SDÜAF:382
 • 6 Atabey Ovası Toprakları Arazi Değerlendirilmesi ve Arazi Kullanım Planlaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: SDÜAF 336.
 • 7 Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan (Allium cepa) Bitkisinde Verim ve Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkisi İle Su Verim İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: SDÜAF:398
 • 8 Atabey Ovası Topraklarının Bazı Özellikleri, Sınıflandırılması ve Haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: SDÜAF 73.
 • 9 Isparta-Atabey Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğine Arazi Toplulaştırmasının Etkisi. Süleyman Demirel üniversitesi Araştırma Fonu SDÜAF No:70
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2012)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2011)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2010)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Effects Of Land Consolidation At Irrigation Project Areas On Rural Area. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-Halen)
 • 2 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2014- 2017)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Sulamaları Tarım Komisyonu (Üye)
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Toplulaştırması
Kültürteknik
Ölçme Bilgisi
Sulama
Sulama Şebekeleri İşletme Yöntemleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zemin Mekaniği
Yukarı çık