Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hasan ALKAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan ALKAN
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113858
E-Posta hasanalkan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasanalkan
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 11.3.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 4.2.2003
İLGİ ALANLARI
Devlet Orman Fidanlık İşletmeleri Orman Köyleri Doğal Korunan Alanlar & kırsal yerleşimler ve planlama
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Korkmaz, M., Alkan H. ve Akyol A. 2016. Yeni Anayasa Hazırlıkları Kapsamında Ormanlar ve Ormancılık, Yeni Anayasada Orman, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Ankara
 • 2 Alkan H., Korkmaz M., 2008: Sosyo-Ekonomik Değerlendirme, (Socio-economic evaluation, Egirdir Lake Management Plan) Eğirdir Göl Yönetim Planı, (2008-2012), (Ed: Sevda ALTUNBAŞ)İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Fakülte Kitabevi, ISBN: 978-975-585-956-9, Isparta.
 • 3 Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Maliyet Yönetimi ve Pazarlama, Fidan Standardizasyonu, Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları (Ed: Prof. Dr. Z. Yahyaoğlu ve Prof. Dr. M. Genç), SDÜ Orm. Fak. Yayınları, YYN: 75, Isparta, 2007.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özçelik, R. ve Alkan., H., 2012. Okaliptüs Ağaçlandırmaları İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi, KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, s.247-254, 2012
 • 2 ACAR, D., TEKİN, M., ALKAN, H., 2007: Esnek Üretim Sistemlerinin İşletme Faaliyetlerine Olan Etkisi ve Maliyet Unsurlarında Meydana Getirdiği Değişiklikler, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ISSN: 1301 - 0603, Yıl:2007, Sayı:2, Isparta.
 • 3 Tolunay, A., Alkan, H., Korkmaz, M. , 2004. Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliğinin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri, . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1, ISSN 1300 7668, S.59-70, , Isparta, Türkiye. Tolunay, A., Alkan, H., Korkmaz, M. , 2004. Outdoor Recreational Usage Characteristics Of Isparta-Ayazmana Historical Promenade , ", Suleyman Demirel University Journal of The Science and Technology Instıtute, Volume: VIII, No: 1, ISSN 1300 7668, p.59-70, , Isparta, Turkey. (In Turkish)
 • 4 Özkan K, Alkan H., 2004., "Q Tipi Faktör Analizinin Gerçekleştirilebilmesi İçin Tersinir Matrisinin Oluşturulmasında Minumum Ettkili Değişkenlerin Eklenmesi Yaklaşımı (Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Orman Köyleri Örneği)", SDÜ. İİBF Dergisi Cilt:9, Sayı:1, IIN:1301-0603, Isparta. Özkan K, Alkan H., 2004., An Approach of Adding Minimum Effective Variables In Forming Invertible Matrix to Perform Q-Type Factor Analysis (An Example of Forest Villages Around Şarkikaraağaç County in Isparta), Review of Business Administration Faculty of Suleyman Demirel University Volume :9, No:1, Isparta, Turkey. (In Turkish)
 • 5 Acar, D, Tolunay A, Alkan H.; 2004; Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Maliyet Yönetim Tekniklerinin Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, DEÜ, İİBF Degisi, Cilt:19, Sayı:1., İzmir. Acar, D, Tolunay A, Alkan H.; 2004; Cost Management Efforts at State Forest Nursery Enterprises and Role of Cost Management At The Enterprise Success, DEÜ, İİBF Degisi, Cilt:19, Sayı:1., İzmir. (In Turkish)
 • 6 Acar, D.,Alkan, H.,2003, Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt:5, Sayı:1, s.21-36, Ankara, Türkiye. Acar, D., Alkan, H.,2003, Kaizen Costing At Cost Improvement In The Production Process, Journal of Accounting Science World, Volume:5, No:1, p.21-36, Ankara, Turkey. (In Turkish)
 • 7 Acar, D.,Alkan, H.,2003, Mamul Maliyetlerinin Yönetiminde Etkin Bir Araç:Değer Mühendisliği . SDÜ İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s.59-77, Isparta, Türkiye. Acar, D., Alkan, H., 2003, An Instrument at Product Cost's Management: Value Engineering, Review of Business Administration Faculty of Suleyman Demirel University Volume:8, No:1,.59-77p., Isparta, Turkey. (In Turkish)
 • 8 Tolunay, A..Korkmaz, M..-Alkan, H. , 2002. Orköy Kalkınma Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılabilecek Proje Değerlendirme Kriterleri. Kırsal Çevre Yıllığı 2002, s.117-134, Ankara. Tolunay, A., Korkmaz, M.- Alkan, H., 2002. Project Evaluation Criteria in Designing of ORKOY's Rural Development Projects, Rural Environment Yearbook 2002, 117-134p, Ankara, Turkey. (In Turkish)
 • 9 Özden, S.,Alkan, H.,Korkmaz,M. , 2001. Kızıldağ Milli Parkı Sınırları İçindeki Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı . Kırsal Çevre Yıllığı 2001 , s.34-47, Ankara, Türkiye. Ozden, S., Alkan, H., Korkmaz, M., Socio-Economic Structure of villages in Kizildag National Park, Rural Environment Yearbook , p.34-47, Ankara, Turkey. (In Turkish)
 • 10 Alkan, H. , 2000. Eğirdir Orman Fidanlığında Fidan Maliyeti Analizleri . SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı:1 ,s.1-20, Isparta , Türkiye. Alkan, H. , 2000. Seedling Cost Analysis in The Eğirdir Forest Nursery", Review of Forestry Faculty of Suleyman Demirel University, Serial A, Number:1, ISSN:1302-7085, Isparta, Türkiye. (In Turkish)
 • 11 Özkan, K, Alkan H., 1998; Isparta ili Yalvaç İlçesi Orman Köylerinin Gruplandırılmasında Q Tipi Faktör Analizi Modeli, SDÜ FBE Dergisi, Cilt::3, Sayı:1, Isparta. Ozkan, K, Alkan H., 1998; "Q Type Factor Analysis Model In order to be Located The Forest Villages Around Yalvaç Country in Isparta in Turkey", Suleyman Demirel University Journal of The Science and Technology Institute, Vol:3, No:1, ISSN:1300-7668, Isparta, Turkey. (In Turkish)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ormancılıkta Mevcut Yönetim Anlayışına Yönelik İrdelemeler, IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, 15-16 Ekim, 2017. antalya
 • 2 Alkan, H. ve Demir, E. 2015. Dikili Satış Uygulamalarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler, IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Bildiriler Kitabı, 261-273, Trabzon.
 • 3 Alkan, H., Korkmaz, M. ve Eker, M. 2014. Hasat Artıklarının Biyoenerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Yönelik Yerel Algılar: Bucak-Karacaören Baraj Havzası Orman Köyleri Örneği, II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, BİLDİRİLER KİTABI, 22-24 EKİM 2014, ISBN:978-9944-452-81-6, Isparta, 608-619.
 • 4 Korkmaz,M., Alkan,H.,Eker,M., 2011. Ormancılık Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesinde Serbest Ormancılık Bürolarının Rolü, Sorunlar ve Beklentiler. 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,57-66 s., Antalya
 • 5 Alkan, H., Korkmaz, M., Özçelik, R., 2011. Orman Köylülerinin Su Kaynakları İle Etkileşimi: Göller Bölgesinden Örnekler. 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,419-428 s., Antalya
 • 6 Eker,M., Acar, H., ..., Korkmaz, M., Yılmaztürk, A., 2011. Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliği. 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,141-152 s., Antalya
 • 7 Özçelik, R.,Eker, M. ve Alkan, H 2011: Bir Enerji Kaynağı Olarak Orman Biyokütlesinin Tahmininde Ülkemiz İçin Alternatif Yaklaşımlar, 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,185-197 s., Antalya
 • 8 Alkan, H., Korkmaz, M ve Eker M., 2010:Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Yaşanan Gelişmeler, Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği,III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı I. Cilt; 56-67, Artvin.
 • 9 Eker, M; Çoban H.O, Alkan, H., 2010: Hasat Artıkları Tedarik Zincirine Yönelik Sistem Tasarımı, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, s. 524-535, Artvin
 • 10 Korkmaz, M.; Alkan H.; Özçelik, R., Yılmaztürk, A, 2010: Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Sosyo-Ekonomik Durum Envanterine Yönelik İş Tanımının Geliştirilmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı I. Cilt; 292-302, Artvin
 • 11 Oğurlu, İ., Alkan, H. ve Gündoğdu, E., 2010: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi -I: Katılımcıların Algı Ve Beklentileri; III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı I. cilt; s.144-153, Arvin
 • 12 Avcı, M.; Korkmaz, M.; Alkan, H:,2009:Türkiye'de Orman Yangınlarının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu (7-10 Ocak 2009), Tebliğler Kitabı s. 33-45, Antalya.
 • 13 Alkan, H ve Korkmaz, M., 2009: Korunan Alanların Yönetiminde Yaşanan Sosyo-Ekonomik Odaklı Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı ISBN 978-9944-452-28-1, s. 13-22., 19-21 Şubat 2009, Isparta
 • 14 Korkmaz M, Alkan H, Akyol A, TOLUNAY A. 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürünü Algılamaları, III. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 20-22 Mart 2008, Ankara.
 • 15 Alkan, H., Altunbaş S., Korkmaz M, 2007: Eğirdir Yöresindeki Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Eğirdir-Kovada Göllerine Yaklaşımları Üzerine Bazı Tespitler, Göller Kongresi 9-10 Haziran 2007, Isparta. Alkan, H., Altunbaş S., Korkmaz M., 2007: Some Evolutions on Socio-economics structure of rural settlements in Egirdir Province, Lakes Congress, 9 -10 June 2007, Isparta, Turkey. (In Turkish)
 • 16 Tolunay, A. ve Alkan A., 2006. Kırsal Kalkınmada Yayım ve Tanıtım, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı Tolunay, A. ve Alkan H., 2006. Extension for Rural Development, Socio-economics Problems Congress in Forestry, 26-28 May 2006, Çankırı, Turkey. (In Turkish)
 • 17 Tolunay, A.; Korkmaz, M; Alkan H.;2005; Batı Anadolu Bölgesinin Silvopastoral Sistemleri ve Kıl Keçisi Otlatmacılığındaki Yeri ve Önemi, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 25 Mayıs 2005, Bildiriler Kitabı; ISSN:975-483-664-7, s.191-197., İzmir.
 • 18 Alkan H, Korkmaz M, Tolunay, A., 2005; Burdur İli'nde Ormancılık Etkinliklerinin Orman-Halk İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, Burdur Sempozyumu, Cilt:1, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 19 Tolunay, A., Alkan H, Korkmaz M, 2005; Burdur-Gölhisar Halkının Çilesi: Gurbette Orman İşciliği, Burdur Sempozyumu, Cilt:1, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 20 Alkan H. ve Eker M.,2005. Orman Kaynaklarından Faydalanmanın Sürdürülebilirliğine Dar Ölçekli Bir Bakış,Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya.
 • 21 TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M. , 2004. Kent Ormanlarında Rekreasyonel Etkinlikler Açısından Ziyaretçi Profilinin Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği) . I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (08-10 Mart 2004), Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, Türkiye.
 • 22 Acar, D.Alkan H. , 2003. Mamul Tasarım Aşamasında Kullanılan Stratejik Bir Maliyet Yönetim Aracı : Hedef Maliyetleme . III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kültür üniversitesi Yayınları No:27, ISBN: 975 6957-31-X, s.221-227,, İstanbul , 19-20 Nisan 2003 .
 • 23 Acar, D.Alkan H. , 2003. İleri Üretim Ortamları ve Maliyet Yönetimindeki yeni Eğilimler . III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kültür üniversitesi Yayınları No:27, ISBN: 975 6957-31-X,s.228-234 , İstanbul , (19-20 Nisan 2003) .
 • 24 Özçelik R, Çatal. Alkan H , 2003. Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Katılımcı Yaklaşım . II. Ulusal Ormancılık Kongresi,s.154-161. , Ankara, 19-20 Mart 2003
 • 25 Tolunay, A., Korkmaz, M., Alkan H., Filiz S , 2002. Sosyal Ormancılık Ekolojik Bilişim Modeli ve Türkiye . II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, s.239-250, Artvin , 15-18 Mayıs 2002 Tolunay, A., Korkmaz, M., Alkan H., Filiz S , 2002. Ecological Component Model of Social Forestry and Turkey, II. National Black Sea Forestry Congress (15-18 Mayıs 2002), Proceeding Book:1, Volume:1, p.239-250, Kafkas University, Faculty of Forestry, Artvin, Turkey. (In Turkish)
 • 26 TOLUNAY, A- ALKAN H.,-KORKMAZ, M- AYDIN, Y , 2002. Sütçüler İlçesi Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Yöresel Kalkınmaya Katkıları . I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu , s.159-177., Kastamonu , 22-23 Mart 2002 Tolunay, A- Alkan H.,-Korkmaz, M- Aydin, Y , 2002. Addition of Regional Development of Forest Villages Development Cooperatives in Sutculer County, I National Forestry Cooperatives Symposium (22-23 Mart 2002), Proceeding Book, 159-177 p., Kastamonu, Turkey. (In Turkish)
 • 27 TOLUNAY, A- ALKAN H.,-KISAOĞLU T , 2002. Ağaç ve Toprak Mülkiyeti Bakış Açısıyla Çal Yöresi Özel ağaçlandırmalarının İncelenmesi . Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, , Hatay , 18-20 eylül 2002 .
 • 28 TOLUNAY, A-KORKMAZ, M- ALKAN H.,- FİLİZ S , 2001. Eğirdir Yöresi Orman Kaynaklarının Yöresel Ekonomiye ve Kalkınmaya Katkıları . I. Eğirdir Sempozyumu, s.825-836, Isparta , 31 Ağustos-1-Eylül 2001 . Tolunay, A-Korkmaz, M- Alkan H.,- Filiz S , 2001. Addition of Regional Economics and Development of Egirdir District Forest Resources, I. Egirdir, Symposium (31 Ağustos-1-Eylül 2001), Proceeding Book, p. 825-836, Egirdir/Isparta, Turkey. (In Turkish)
 • 29 Özkan, K., Alkan H, 1998; Isparta İli Orman Köylerinin Kalkınma Planlarının Yapılmasında Hazırlık Aşamasında Plan Ölçeğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Yaklaşım.,Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, Bildiriler Kitabı, Cilt:2, Isparta
 • 30 Alkan, H, Dinçay, E.;1998; Hayvancılık Kredisi Almış Isparta Orman İçi Köylerinde Ekonomik Durumun Geçmiş Yıllarla Karşılaştırılması., Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, Bildiriler Kitabı, Cilt:2, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Oğurlu, İ, Alkan, H., Ünal Y., Uysal S., ERSİN, MÖ., Bayrak H. 2013. ÇEVRE VE DOĞA EĞİTİMLERİNİN COĞRAFYA EĞİTİMİNE KATKILARI: IDE Projeleri Örneği, 3RD INTERNATIONAL, GEOGRAPHY SYMPOSIUM, June 10-13, Kemer, ANTALYA
 • 2 Korkmaz, M; Alkan, H ve Altunbaş, S., 2009: Su Kaynakları Yönetimi: Sosyo-Ekonomik Değerlendirmeler (Eğirdir Gölü Yönetim Planı Örneği), International Davraz Congress ( 24-27 Eylül 2009), ISBN:978-9944-452-34-2, 1666-1675, Isparta
 • 3 ALKAN, H.,TOLUNAY, A., KORKMAZ, M. ve AKYOL, A., 2007. Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Pazarlama Etkinlikleri: Mevcut Durum, Darboğazlar ve Çözüm Önerileri, Proceedings of Internetional Symposium Bottlenecks, Solutıons, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19, 2007, Turkey, p. 524-535 Alkan, H.,Tolunay, A., Korkmaz, M. ve Akyol, A., 2007. Marketing Efforts of the State Forest Nursery Enterprises in Turkey: Actual Situation, Problems and Solution Proposals, Proceedings of Internetional Symposium Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19, 2007, Turkey, p. 524-535 (In Turkish)
 • 4 Alkan H., Tolunay A., Korkmaz, M., 2006. Isparta İlinde Kekik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi (Evaluation of The Practices on The Improvement of Tyme Cultuvation in Isparta Province) 1. Uluslararası Odun Dışı Orman ürünleri sempozyumu (1 st International Non-wood Forest Product Symposium) 1-4 Kasım 2006, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bildiriler Kitabı (CD) KTÜ Basım Evi, 975-6983-49-3, s. 34-41, Trabzon. Alkan H., Tolunay A., Korkmaz, M., 2006. Evaluation of The Practices on The Improvement of Tyme Cultuvation in Isparta Province, 1 st International Non-wood Forest Product Symposium (1-4 November 2006), Karadeniz Technical University, Proceeding Book (CD) 975-6983-49-3, 34-41p, Trabzon, Turkey. (In Turkish)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Human-wildlife conflict in national parks: Examples from Turkey
 • 2 Korkmaz, M.; Alkan, H., 2011. Economic importance of wreats as a non-wood forest product, II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September, Isparta, Turkey.
 • 3 Eker, M., Alkan, H., Korkmaz, M andCoban, O., 2011. The supply and utulization possibilities of forest recudies as a by-product, II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September, Isparta, Turkey.
 • 4 TOLUNAY, A., Korkmaz, M., Alkan, H., , 2004. Classification of Traditional Agroforestry Practices in West Mediteranean Region of Turkey, . 1st World Congress of Agroforestry, 27 June-02 July 2004, , Orlando, Florida, US, . 4. Tolunay, A., Korkmaz, M., Alkan, H., , 2004. Classification of Traditional Agroforestry Practices in West Mediteranean Region of Turkey, . 1st World Congress of Agroforestry, 27 June-02 July 2004, , Orlando, Florida, US, (Abstract printed-In English)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Rural women in community&economic life
 • 2 Erden, S ve Alkan, H. 2017. Methods to determine service quality and customer satisfaction level in protected areas, ISFOR
 • 3 The possibilities of woody biomass harvesting for bioenergy in Turkey
 • 4 SOCIAL ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF LOGGING RESIDUES IN TURKISH PINE FORESTS, 50th International Symposium on Forestry Mechanization, 25-29 Eylül, 2017
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Korunana Alanlarda yaban hayatı-İnsan çatışması: Kızıldağ Milli parkı ve Kovada Gölü Milli Parkından örnekler
 • 2 Eğirdir Orman Fidanlığında Fidan Maliyet Analizleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. (Danışman: Doç. Dr. Musa GENÇ)
 • Doktora Tezi
 • 1 Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. (I.Danışman: Doç. Dr. Durmuş ACAR, II. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uğur, T., 2015. Örgütsel Stres ve Yönetimi:Orman işletmeleri örneği, SDÜ FBE; Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Uğur, G. E., 2015. Ormancılıkta Ara Teknik Eleman Sorununa Yönelik Çözümlemeler, SDÜ FBE; Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 3 Demir, E. 2015. Dikili Satış uygulamalarına Yönelik Sosyo-ekonomik Çözümlemeler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • 4 Korkmaz, s. 2013. Orman Köylerinde Kadının Toplumsal Yaşamdaki Rolü (Isparta Orman İşletme Şefliği Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 5 Öztürk, R. 2013. Muhasebenin Orman İşletmeciliği İçin Önemi ve Orman İşletmelerinde Muhasebe Kullanımı Üzerine Araştırmalar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 Kılıç, M. 2012. Orman Köylerinin Ormancılık Etkinliklerine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesi, Sivaso Orman İşletme Müdürlüğü Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 7 Kök, G. 2010. Orman İşletmelerinin Odun Hammaddesine İlişkin Müşteri Profilinin ve Talep Yapısının Belirlenmesi: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ FBE, Isparta.
 • 8 Aslan, SONER, 2006. Aksu Yöresi'nde Orman Kadastrosu ve 2B Uygulama Sorunlarının Teknik Yönden İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri, Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması, COST-TUBİTAK
 • 2 Alkan, H., 2007: "Kovada Gölü Milli Parkı'ndaki Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik Yapısının Belirlenmesi", Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi GEF-II Proje Müdürlüğü, Isparta Yaygınlaştırma Alanı Projesi (Ara Değerlendirme Raporu, Taslak Final Raporu ve Final Raporu)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Korunana Alanlarda yaban hayatı-İnsan çatışması: Kızıldağ Milli parkı ve Kovada Gölü Milli Parkından örnekler, BAP 3040-YL-11
 • 2 Orman Köylerinde Kadının Toplumsal Yaşamdaki Rolü (Isparta Orman İşletme Şefliği Örneği)(YL-Tez Projesi PN: 2448-YL-10)
 • 3 Orman Köylerinin Ormancılık Etkinliklerine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesi (Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), (YL-Tez Projesi, 2105-YL-10)
 • 4 IDE-3: ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ III;TÜBİTAK Projesi,BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 4000, Proje No: 110B089
 • 5 Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği . (Doktora tezi Projesi) Yönetici:ACAR, D.; II. danışman:TOLUNAY, 2003, Isparta , Destekleyen Kuruluş: SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:552 .
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Münferit BAP Projesi, Proje No: 2565-M-10, Başlangıç tarihi 04.02.2011, Bitiş Tarihi: 2015, (Görevi: Yardımcı Araştırıcı
 • 2 Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi (TUBİTAK 2237) (4-6 NiSan 2014, Eğitmen)
 • 3 Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yazokulu (TUBİTAK BİDEB Projeleri 2217 Proje No: ......)(Düzenleme Kurulu Üyesi- Eğitmen)
 • 4 Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yazokulu (TUBİTAK BİDEB Projeleri 2217 Proje No: 1799B031300133)(Düzenleme Kurulu Üyesi- Eğitmen)
 • 5 IDE-5
 • 6 Kızıldağda Doğa Eğitimi (KDE-1), TUBİTAK Eğitim Projesi (Projedeki görevi:eğitmen)
 • 7 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-IV Projesi (TUBİTAK, 4001 Bilim ve Toplum Projeleri Proje No: ) (proje Yöneticisi: Prof. Dr. İdris OĞURLU)
 • 8 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-II Projesi (TUBİTAK, 4001 Bilim ve Toplum Projeleri Proje No: 108B015) (proje Yöneticisi: Prof. Dr. İdris OĞURLU)
 • 9 Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme, 107G029 nolu TUBİTAK (1007) KAMAG Projesi
 • 10 Eğirdir Gölü İle İlişkili Yerleşimlerin Sosoyo-Ekonomik Yapısı, Eğirdir Göl Yönetim Planı Projesi
 • 11 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi I (TUBİTAK, 4001 Bilim ve Toplum Projeleri PNo:107B031 ) (proje Yöneticisi: Prof. Dr. İdris OĞURLU)
 • 12 Odun Hammaddesi Tedarik Zincirinde Lojistik Sistemlerin Türkiye Ormancılığındaki Mevcut Yapıya Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Örnek Bir Transport Lojistik Modelinin Geliştirilmesi, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No:1087, m05, Münferit Araştırma Projesi, Yönetici: M. EKER, Yardımcı Araştırıcılar: Z. TUNCA, A. SÜTÇÜ, H. ALKAN, S. UYSAL
 • 13 Batı Akdeniz Bölgesi Agroforestry Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi . Yönetici:TOLUNAY, A.; Yardımcı Araştırıcılar:KORKMAZ, M-ALKAN, H. SDÜAF , Isparta , Araştırma Fonu Proje no: 275
 • 14 Kızıldağ Milli Parkı Master Planı (Analitik Etüdü) . Ankara , Destekleyen Kuruluş: TC Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü
 • 15 Eğirdir Orman Fidanlığında Fidan Maliyeti Analizleri . Yönetici: GENÇ,M- Yardımcı Araştırıcı: ALKAN,H , SDÜAF , Isparta , Destekleyen Kuruluş: SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:65
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on New Horizons in Forestry, ISFOR -2017
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU (22-24 EKİM 2014); (DÜZENLEME KURULU ÜYESİ)
 • 2 ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, 18-20 EYLÜL 2014 (DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ)
 • 3 BİYO KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI,30 EYLÜL 2014,ISPARTA (BİLİM KURULU ÜYELİĞİ)
 • 4 Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2013-2017 Çalıştayı (Halkla İlişkiler Çalışma Gurubu Üyesi)
 • 5 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası Etkinlikleri Organizasyonu(Konferas: Prof. Dr. Aytuğ AKESEN, Söyleşi: Güven İSLAMOĞLU)
 • 6 Kuruluşunun 60. yılında Ormancılık ve Araştırma Enstitüleri Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 7-9 Kasım, 2012, Bolu, (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 7 “5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve İstihdam” konulu konferans Konferansçılar: Orm. Müh. Odası Başk. Ali KÜÇÜKAYDIN ve Ar-ge Başkanı Eşref GİRGİN
 • 8 Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Isparta (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 9 Orman Köyleri Çalıştayı, 25 Mayıs 2010, Isparta
 • 10 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 11 II. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi (19-21 Şubat 2009) (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • 12 21 Mart Dünya Ormanılık Haftası (günü) Etkinlikleri Organizasyonu (Konuşmacı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Dr. Mustada Yalınkılıç), 21 Mart 2007, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 13 Doğal Korunan Alanlar Sempozyumu Isparta, 2005. Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Alkan, H, Eker M., 2009: ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLANMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Sosyal ve Ekonomik Boyut Bakımından Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 6 Nisan 2009, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
 • 2 Alkan, H, Eker M., 2009: ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLANMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Sosyal ve Ekonomik Boyut Bakımından Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı,10 Nisan 2009, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur İşletme Müüdürlüğü, Burdur Öğretmenevi.
 • 3 Alkan, H., 2004; Ormancılık, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Kutlamaları Çerçevesinde Verilen Konferans, 23 Mart 2004, Saat; 12:00; Ticaret Meslek Lisesi, Isparta
 • 4 Alkan H, 2003; Maliyet Yönetimi, SDÜ Orman Fakültesi Fakülte Seminerleri, 14.05.2003, Fakülte Seminer Salonu, Isparta
 • 5 Alkan, H., 2000; Eğirdir Orman Fidanlık İşletmesinde Fidan Kalite Sınıflaması Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrolünün Kullanılması Ve Kalitenin Maliyetler Açısından Değerlendirilmesi, Doktora Seminer Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Durmuş ACAR)i SDÜ İİBF Seminer Salonu, Isparta
 • 6 Alkan, H., 1998; Eğirdir Orman Fidanlığında Yetiştirilen Karaçam ve Sedir Fidanlarında Morfolojik İncelemeler, Yüksek Lisans Semineri II (Danışman Doç. dr. Musa GENÇ), Orman Fakültesi Seminer Salonu, Atabey
 • 7 Alkan, H., 1998; Fidan Maliyet Analizleri, Yüksek Lisans Semineri I (Danışman Doç. Dr. Musa GENÇ), Orman Fakültesi Seminer Salonu, Atabey/Isparta
 • 8 Alkan, H., 1998; Sedir ve Akdeniz Bölgesindeki Ağaçlandırma Sahalarında Araştırmalar, SDÜ Orman Fakültesi Fakülte Seminerleri, Fakülte Seminer Salonu, Atabey/Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK ULAKBİM ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI ÖDÜLÜ
 • 2 TÜBİTAK ULAKBİM ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI ÖDÜLÜ
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasanalkan
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Finansal Tablolar Analizi (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/lu_finansal_tablolar)
 • 2 Genel İşletme (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/ol_isletme)
 • 3 Maliyet Yönetimi (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/lu_maliyet_yonetimi)
 • 4 Muhasebe (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/lisans_muhasebe)
 • 5 Pazarlama (Orman Fakültesi için) (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/lisans_pazarlama)
 • 6 Pazarlama (MYO için) (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/ol_pazarlama)
 • 7 Pazarlama Araştırmaları (http://ormanweb.sdu.edu.tr/halkan/lu_pazarlama_ars)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Ormancılar Derneği
 • 2 Orman Mühendisleri Odası
 • 3 Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu (ORMİS)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 International Symposium on New Horizons in Forestry,PROCEEDINGS & ABSTRACTS BOOK
 • 2 II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, ISBN 978-9944-452-28-1
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 African Journal of Agriculturel Research (AJAR 11 2438)
 • 2 African Journal of Agriculturel Research (AJAR 11-2438)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜOF Dergisi
 • 2 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 3 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 4 Basic Research Journal of Agricultural Science and Review
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi yeşil alan ..Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Veri zarflama ..........................Turkish Journal of Forestry
 • 2 Sürdürülebilir ..... .......Çiftliği örneği, Turkish Journal of Forestry
 • 3 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 4 AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 Environmental.... , Journal of Environmental Management
 • 6 Community Forests Role on Livestock ....................Educational Research Journal
 • 7 A NORMATIVE MODEL FOR SUSTAINABLE CULTURAL AND HERITAGE TOURISM ...........................Global Journal Of History and Culture
 • 8 Orman İşletmelerinde İktisadilik ..............., SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 9 Mersin ilindeki.......................... DOA Dergisi
 • 10 AJAR-11-196 African Journal of Agricultural Research
 • 11 AJB 10-20-59, African Journal of Biotechnology
 • 12 JMPR-11-104, Journal of Medicinal Plants Research
 • 13 "......................... "SDü Orman Fakültesi Dergisi
 • 14 Productivity changes ....Malmquist approach, African Journal of Agricultural Research
 • 15 African Journal of Business Management
 • 16 ........... SDÜ Orman Fakültesdi Dergisi
 • 17 AJAR 10-154, African Journal of Agricultural Research
 • 18 ..... SDÜ Orman Fakültesi
 • 19 SRE 10-669 Scientific Research and Essays
 • 20 AJB 10-178 African Journal of Biotechnology
 • 21 African Journal of Agricultural Research
 • 22 Türk Orman ürünleri Sanayinde..............., SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 23 Local Attitudes on protected areas: Evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece., Journal of Environmental Management
 • 24 Nuanced locals:........... Journal of Environmental Management
 • 25 Avcılıkta Çatışma (anlaşmazlık) Yönetimi (İzmir İli Örneği), SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri. A, Sayı:1, Isparta. (1 sayı)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı (Haziran ayında sona ermiştir.
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı(2009-2010) (Sona Ermiştir)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Orman Müh Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anablim Dalı Bşk.(Görev süresi 14.03.2007 tarihinde sona ermiştir)
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü (15 03 2007 tarihinde sona ermiştir)
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2005-Haziran 2006 arası)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yönetim İzleme ve Yönlerdirme Komisyonu Üyeliği
 • 2 Yönetim Sistemi izleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeliği
 • 3 Orman Mühendisliği Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Korrdinatörü
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Kantin Denetleme Kurulu (2011-devam ediyor)
 • 5 FARABİ Orman Fakültesi Koordinatörü
 • 6 FARABİ Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
 • 7 Orman Fakültesi Stratejik Plan Güncelleme Çalışma Grubu (sona ermiştir)
 • 8 Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Koordinatörü (devam ediyor)
 • 9 SDÜ Orman Fakültesi Akademik Değerlendirme Çalışma Gurubu Üyeliği (2009 yılında sona ermiştir)
 • 10 SDÜ Orman Fakültesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (sona Ermiştir)
 • 11 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Sınıf Danışmanlığı (devam ediyor)
 • 12 SDÜ Orman Fakültesi Burs ve Yardım Çalışma Grubu Üyeliği (sona Ermiştir)
 • 13 SDÜ Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Çalışma Grubu Üyeliği (sona Ermiştir)
 • 14 SDÜ Orman Fakültesi Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu Bşk. (sona Ermiştir)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2013-2017 Çalıştayı (04-05 Nisan 2012; Ankara). Halkla İlişkiler Çalışma Gurubu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 OGM Yeniden Yapılanma çalıştayı
 • 3 Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 4 Isparta Kırsal kalkınma Planı çalışmaları
 • 5 Orman Mühendisleri Odası Fakülte Temsilcisi
 • 6 Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Üyeliği
 • 7 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Müşterei Profilinin Belirlenmesi Çalışmaları
 • 8 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen Depo yerlerinin reorganizasyonu çalışmasında kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısı ve yerel algıların belirlenmesine yönelik çalışmalar
 • 9 Eğirdir Göl Yönetim Planı, Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları Komisyon Üyeliği
 • 10 Alkan, H, Gürlevik N ve Güller B., 2005. Orman Fakültesi Tanıtım Kitabı.
 • 11 Eğirdir Orman Fidanlığı'nda Fidan Maliyet Analizleri Konulu Tez Çalışması Teknik Rapor olarak T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı'na sunulmuştur.1999. (Prof. Dr. Musa GENÇ'le Birlikte)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Alkan H. 2004; "Ormanlarımızı Korumanın Yolu Bilinçlenmek ve Bilinçlendirmek", Çoluk Çocuk Dergisi Sayı:36 (Mart sayısı). ISSN:1302-9436
 • 2 Orman ve Sağlık . (Atabey'de Sağlık Bülteni, Yıl:1, Sayı:1. , Atabey/Isparta).
VERDİĞİ DERSLER
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
Bitirme I
Bitirme Ödevi
Doğa Turizmi
Ekonomi (A Şubesi)
Ekonomi (B şubesi)
Ekoturizm
Fidanlıklar Ekonomisi
Finansal Tablolar Analizi
Finansal Tablolar Anazlizi
Finasal Tablolar Analizi
Genel İşletme
Girişimcilik
Korunan alan yönetimi ve planlaması
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Yönetimi
Mesleki Uygulama II (Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY ile birlikte) Atabey MYO
Muhasebe
muhasebe ( Şubesi)
Muhasebe (A şubesi)
Muhasebe (B Şubesi)
Muhasebe (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)
Muhasebe (orman Mühendisliği Bölümü)
Orm end ve Pazarlama
Orman Endüstrisi ve Pazarlama
Orman Fidanlıkları Ekonomisi
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Ormancılıkta Pazarlama
Ormancılıkta Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama
Pazarlama (Orman Endüstri Müh)
Pazarlama Araştırmaları
Proje I
Seminer I
Uzmanlık Alan Dersi -I
Uzmanlık Alan I
Uzmanlık Alan II
Uzmanlık Alan III
Uzmanlık Alan IV
Yukarı çık