KİŞİSEL BİLGİLER
Nihat ALTUNTEPE
Adı Soyadı Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Toptan Ve Perakende Satış Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Telefon 2113076
E-Posta nihataltuntepe@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 27.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 31.1.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2.11.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ALTUNTEPE N. (2022). İSLAM İKTISADI VE FINANSI İLKE VE UYGULAMALAR. Ankara, (pp. 117-136). Orion Kitabevi.
 • 2ALTUNTEPE N., Kaya E., NARLIKAYA Z. (2021). Türkiye'de İktisat Politikaları ve İstihdam (1990-2020). ANKARA, GAZİ KİTABEVİ.
  • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1Akyıldız H., HATIRLI S. A., ALTUNTEPE N. (2012). İktisada Giriş. Alter.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ALTUNTEPE N. (2022). Türkiye’de Ekonomik Büyümenin İstihdam Esnekliği (2010-2020). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 233-247.https://doi.org/10.33437/ksusbd.913812
   • 2ALTUNTEPE N. (2021). Katılım Bankacılığının Fon Kullandırma İşlemlerinin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: (2010:01-2019:11). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 64-103.
   • 3ALTUNTEPE N. (2021). İslam Ekonomisinde İşgücü Piyasasında Ücret . Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, 87-118.https://doi.org/10.33399/biibfad.818070
   • 4ALTUNTEPE N. (2020). ”Türkiye’de Uygulanan Para Ve Maliye Politikalarının İmalat Sanayii İstihdamı Üzerine Etkilerinin Analizi (2009:01-2019:10)”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15, 281-297.
   • 5ALTUNTEPE N. (2019). İslam Ekonomisinde Maliye Politikası -Teorik Bir Yaklaşım. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 5, 119-138.
   • 6ALTUNTEPE N. (2019). İslam Ekonomisinde Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi: Teorik Bir Yaklaşım. Sakarya İktisat Dergisi, 8, 100-130.
   • 7ALTUNTEPE N. (2018). Dış Ticaretin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği(2006:1-2017:12). Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25, 895-911.
   • 8DEMİR M., ALTUNTEPE N. (2015). Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, .
   • 9GÖZE K. D., DURGUN K. A., ALTUNTEPE N. (2015). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Ün., İİBF Dergisi, 7, 83-96.
   • 10ALTUNTEPE N., ALKAN M. (2015). Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model (Var Modeli) İle Analizi (2000-2014). Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3.
   • 11ÖZTÜRK M., ALTUNTEPE N. (2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent Ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3, 581-619.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1TURUNÇ Ö., ALTUNTEPE N. (2015). How Do The Perceived Organizational Support and the Leadership Support Affect Entrepreneurship Behaviours? The Mediating Role of Lmx. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, .
    • 2ALTUNTEPE N., GÜNER T. (2013). Türkiye’de İstihdam- Büyüme İlişkisinin Analizi (1988-2011. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5, 73-84.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ALTUNTEPE N. (2009). 2008 Küresel Krizinin Ülkelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin Dinamik Bir Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1, 129-145.
     • 2ALTUNTEPE N., TÜRKOĞLU M. (2007). Türkiye'de 2002-2008 Dönemi Enflasyon Hedeflemesindeki Gelişmelere Yönelik Bir Analiz. tabula rasa: Felsefe & Teoloji, , 163-184.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ALTUNTEPE N. (2009). Türkiye'de Uygulanan Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Tüketici Kredilerindeki Gelişmeler. TMSF Çatı, .
      • 2ALTUNTEPE N., KARABIÇAK M. (2007). AB Politikalarına Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Etkinliği ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi. Yerel Siyaset, .
      • 3KARABIÇAK M., ALTUNTEPE N. (2007). Sürdürülebilir Kentleşme ve Yerel Siyaset. Yerel Siyaset, .
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ALTUNTEPE N. (2022). ZAP HAVZASINDA GEÇİMLİK BİR İŞTİGAL KONUSU: GELENEKSEL HAKKARİ KİLİMLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ . 2. Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu “Kültürel Miras ve Sözlü Gelenek”, Ekim 21-23, Hakkari.
       • 2ALTUNTEPE N. (2021). İslam Ekonomisine Göre İstihdam: COVID-19 Salgının İslam Ülkelerinde İstihdam Etkisi -Ülkelerarası Bir Karşılaştırma. Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi (27-28/10/2021) “Covid-19 Sonrası İslam Ekonomisi: Fırsatlar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, Ekim 27, Karabük.
       • 3ALTUNTEPE N. (2021). “İslam İktisadında Kadın İstihdamı: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”. Uluslararası 1 Mayıs Kongresi, (Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı Ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı), Nisan 29-2.
       • 4ALTUNTEPE N. (2020). Sosyo-Ekonomik Göstergeler Üzerinden Baskil İlçesinde Yerel Kalkınmanın İzlenmesi: 2004-2018. Uluslararası Baskil Sempozyumu, Nisan 16-17.
       • 5ALTUNTEPE N. (2019). Atatürk Dönemi’nde Emek Piyasasında Kadın İstihdamındaki Gelişmelerin Yeri ve Önemi. 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, Kasım 12-15.
       • 6ALTUNTEPE N. (2019). İslam Ekonomisinde Enflasyon: İslam Ülkeleri Arasında Bir Karşılaştırma. Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 18-20.
       • 7ALTUNTEPE N. (2019). Kamu Gelirlerinin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği (2010:01-2019:03). Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 18-20.
       • 8ALTUNTEPE N. (2019). Tarım Sektörünün Temel Sorunları ve İstihdam Yapısının Analizi: Karabük İli Örneği. Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Ekim 11-12.
       • 9ALTUNTEPE N. (2019). Girişimciliğin Engelli Kadın İstihdamı Üzerine Etkilerinin Analizi: (2015:01-2019:01). Türk Metal Sendikası, TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, (Engelli Bireylerin İstihdamı ve Sosyal Koruması),, Haziran 18-20.
       • 10ALTUNTEPE N. (2019). “İş Hayatında Kadın: Kadın Girişimcilerin Temel Sorunları ve Yerel Ekonomik Kalkınmada Kadın Girişimcilerin Etkisi -Hakkâri İli Örneği-. Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu, Mayıs 2-4.
       • 11ALTUNTEPE N. (2018). ”Kamu Harcamaları İçinde Jandarma Ve Sahil Güvenlik Harcamalarının Yeri Ve Önemi (2006-2016)”.. Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Mayıs 2-4.
       • 12ALTUNTEPE N. (2018). Dış Ticaretin Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkilerinin Analizi -Antalya İli Örneği- (2010-2017)”. Uluslararası Antalya Kongresi, Mart 1-3.
        • 1ALTUNTEPE N. (2019). Makroekonomik Göstergelerin Suçlara Etkisinin Var Modeli İle Analizi (1990 -2018). Polis Akademisi Başkanlığı 1. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Aralık 2-2.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ALTUNTEPE N. (2018). Kadın Girişimciliğinin İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Kadın Girişimciliğin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Antalya İli Örneği. 1. Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu, Kasım 15-17.
         • 2ALTUNTEPE N. (2018). İslam Ekonomisinde Para Politikası. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü (ICOIEF’xx18),, Eylül 27-29.
         • 3ALTUNTEPE N., OKTAY A. F. G., Yel D. (2014). Yükseköğretim Öğrencilerine İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri ve Bu Hizmetlere Yükseköğretim Öğrencilerinin Bakış Açısının Değerlendirilmesi. II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Kasım 26.
          • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1ALTUNTEPE N. (2017). Türkiye’de Kuyumculuk Sektörünün Hammaddesi Olan Altının Dış Ticaret Açısından Analizi: 1984-2016 Dönem. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, GÖNKUYSEM-2017, Mayıs 11-13.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ALTUNTEPE N., OKTAY A. F. G. (2014). Madencilik Sektöründe Vektör Otoregresif Model İle İstihdamı Etkileyen Unsurların Analizi. 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Eylül 3-5, Zonguldak, 324-333.
           • 2ALTUNTEPE N., ÇABUŞ D. (2014). Türkiye'de Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılığı. 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Şubat 9, ANKARA.
           • 3ALTUNTEPE N., IŞIK M. S. (2008). The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey. ,. INTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES, Ağustos 21-22, İZMİR.
           • 4KARABIÇAK M., ALTUNTEPE N. (2001). KOBİ'lerin Kredi Yoluyla Finansmanı. KOBİ'lerin Finansmanı ve Pazarlama Sorunları, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir, Ekim 18.
            • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
            • 1ALTUNTEPE N., KARAASLAN İ. (2023). TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILINDA İSTİHDAM POLİTİKALARI (1923-2023). Gazi Kitabevi.
            • 2ALTUNTEPE N., POLAT M. A., BABACAN A. (2023). DİJİTAL PARA VE MERKEZ BANKALARI DİJİTAL PARA UYGULAMALARI. Gazi Kitabevi.
            • 3ALTUNTEPE N. (2023). TÜRKİYE’DE İKTİSAT POLİTİKALARI VE ENFLASYON (2000-2022). Gazi Kitabevi.
            • 4ALTUNTEPE N. (2023). Uygulamalı Sosyal Bilimlerin Disiplinlerarası Analizi. Gazi Kitabevi.
            • 5ALTUNTEPE N., KARAASLAN İ., BALIBEY M. (2023). TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILINDA DIŞ TİCARET POLİTİKALARI (1923-2023). Gazi Kitabevi.
            • 6ALTUNTEPE N., BALIBEY M. (2023). TÜRKİYE’DE PARA VE MALİYE POLİTİKALARI UYGULAMALARI. Gazi Kitabevi.
            • 7ALTUNTEPE N. (2022). TÜRKİYE’DE İKTİSAT POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME (2000 - 2021). Gazi Kitabevi.
            • 8ALTUNTEPE N. (2022). DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLARLA UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER. Gazi Kitabevi.
            • 9ALTUNTEPE N. (2021). Türkiye’de İktisat Politikaları ve İstihdam(1990-2020). Gazi Kitabevi.
            • 10DEVELİ A., ALTUNTEPE N. (2021). DEZAVANAJLI GÖÇMENLERİN UYUMUNA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKALARI: OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI. Gazi Kitabevi.
            • 11ALTUNTEPE N. (2020). Türkiye’de İstihdama Sosyo-Ekonomik Bir Bakış (1990-2019). Gazi Kitabevi.
             • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
             • 1ALTUNTEPE N. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Üniversite.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1İş Kuluçkalarinda Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma Ve Büyüme Performansini Etkileyen Faktörler: Kosgeb İş Geliştirme Merkezleri (İşgem) Üzerine Bir Araştirma, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
               • Akademik Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Toptan Ve Perakende Satış Bölümü/Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
               • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/ Doktor Öğretim Üyesi (2011-2018)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)/ Araştırma Görevlisi (2005-2011)
               • 5Fırat Üniversitesi/Bingöl Meslek Yüksekokulu/Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Pr. (İö)/ Öğretim Görevlisi (2004-2005)
               • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2000-2003)
                • İdari Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2020-...)
                • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-2020)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2011-2015)
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Elektronik Ticaret
                 • 2Girişimcilik
                 • 3İş Etiği Ve Sosyal Sorumluluk
                 • 4Katılım Bankacılığı
                 • 5Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
                 • 6Perakende Sistem Uygulamaları