KİŞİSEL BİLGİLER
Nihat ALTUNTEPE
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Toptan Ve Perakende Satış Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Telefon 2113076
E-Posta nihataltuntepe@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 27.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 31.1.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2.11.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1Akyıldız H., HATIRLI S. A., ALTUNTEPE N. (2012). İktisada Giriş. Alter.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ALTUNTEPE N. (2021). Katılım Bankacılığının Fon Kullandırma İşlemlerinin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: (2010:01-2019:11). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 64-103.
  • 2ALTUNTEPE N. (2020). ”Türkiye’de Uygulanan Para Ve Maliye Politikalarının İmalat Sanayii İstihdamı Üzerine Etkilerinin Analizi (2009:01-2019:10)”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15, 281-297.
  • 3DEMİR M., ALTUNTEPE N. (2015). Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, .
  • 4TURUNÇ Ö., ALTUNTEPE N. (2015). How Do The Perceived Organizational Support and the Leadership Support Affect Entrepreneurship Behaviours? The Mediating Role of Lmx. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, .
  • 5ALTUNTEPE N., ALKAN M. (2015). Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model (Var Modeli) İle Analizi (2000-2014). Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, .
  • 6ÖZTÜRK M., ALTUNTEPE N. (2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent Ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3, 581-619.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ALTUNTEPE N. (2019). İslam Ekonomisinde Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi: Teorik Bir Yaklaşım. Sakarya İktisat Dergisi, 8, 100-130.
   • 2ALTUNTEPE N. (2019). İslam Ekonomisinde Maliye Politikası -Teorik Bir Yaklaşım. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 5, 119-138.
   • 3ALTUNTEPE N. (2018). Dış Ticaretin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği(2006:1-2017:12). Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25, 895-911.
   • 4GÖZE K. D., DURGUN K. A., ALTUNTEPE N. (2015). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Ün., İİBF Dergisi, 7, 83-96.
   • 5ALTUNTEPE N., GÜNER T. (2013). Türkiye’de İstihdam- Büyüme İlişkisinin Analizi (1988-2011. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5, 73-84.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ALTUNTEPE N. (2009). 2008 Küresel Krizinin Ülkelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin Dinamik Bir Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1, 129-145.
    • 2ALTUNTEPE N. (2009). Türkiye’de 2002-2008 Dönemi Enflasyon Hedeflemesindeki Gelişmelere Yönelik Bir Analiz. Tabula Rasa Dergisi, 7, 163-184.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ALTUNTEPE N. (2021). “İslam İktisadında Kadın İstihdamı: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”. Uluslararası 1 Mayıs Kongresi, (Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı Ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı), Nisan 29-2.
     • 2ALTUNTEPE N. (2020). Sosyo-Ekonomik Göstergeler Üzerinden Baskil İlçesinde Yerel Kalkınmanın İzlenmesi: 2004-2018. Uluslararası Baskil Sempozyumu, Nisan 16-17.
     • 3ALTUNTEPE N. (2019). Atatürk Dönemi’nde Emek Piyasasında Kadın İstihdamındaki Gelişmelerin Yeri ve Önemi. 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, Kasım 12-15.
     • 4ALTUNTEPE N. (2019). İslam Ekonomisinde Enflasyon: İslam Ülkeleri Arasında Bir Karşılaştırma. Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 18-20.
     • 5ALTUNTEPE N. (2019). Kamu Gelirlerinin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği (2010:01-2019:03). Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 18-20.
     • 6ALTUNTEPE N. (2019). Tarım Sektörünün Temel Sorunları ve İstihdam Yapısının Analizi: Karabük İli Örneği. Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Ekim 11-12.
     • 7ALTUNTEPE N. (2019). Girişimciliğin Engelli Kadın İstihdamı Üzerine Etkilerinin Analizi: (2015:01-2019:01). Türk Metal Sendikası, TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, (Engelli Bireylerin İstihdamı ve Sosyal Koruması),, Haziran 18-20.
     • 8ALTUNTEPE N. (2019). “İş Hayatında Kadın: Kadın Girişimcilerin Temel Sorunları ve Yerel Ekonomik Kalkınmada Kadın Girişimcilerin Etkisi -Hakkâri İli Örneği-. Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu, Mayıs 2-4.
     • 9ALTUNTEPE N. (2018). ”Kamu Harcamaları İçinde Jandarma Ve Sahil Güvenlik Harcamalarının Yeri Ve Önemi (2006-2016)”.. Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Mayıs 2-4.
     • 10ALTUNTEPE N. (2018). Dış Ticaretin Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkilerinin Analizi -Antalya İli Örneği- (2010-2017)”. Uluslararası Antalya Kongresi, Mart 1-3.
      • 1ALTUNTEPE N. (2019). Makroekonomik Göstergelerin Suçlara Etkisinin Var Modeli İle Analizi (1990 -2018). Polis Akademisi Başkanlığı 1. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Aralık 2-2.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ALTUNTEPE N. (2018). Kadın Girişimciliğinin İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Kadın Girişimciliğin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Antalya İli Örneği. 1. Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu, Kasım 15-17.
       • 2ALTUNTEPE N. (2018). İslam Ekonomisinde Para Politikası. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü (ICOIEF’xx18),, Eylül 27-29.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ALTUNTEPE N. (2017). Türkiye’de Kuyumculuk Sektörünün Hammaddesi Olan Altının Dış Ticaret Açısından Analizi: 1984-2016 Dönem. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, GÖNKUYSEM-2017, Mayıs 11-13.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
         • 1ALTUNTEPE N. (2020). Türkiye’de İstihdama Sosyo-Ekonomik Bir Bakış (1990-2019). Gazi Kitabevi.
          • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
          • 1ALTUNTEPE N. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Üniversite.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Toptan Ve Perakende Satış Bölümü/Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/ Doktor Öğretim Üyesi (2011-2018)
           • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)/ Araştırma Görevlisi (2005-2011)
           • 5Fırat Üniversitesi/Bingöl Meslek Yüksekokulu/Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Pr. (İö) (Bk.369)/ Öğretim Görevlisi (2004-2005)
           • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2000-2003)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2020-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-2020)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2011-2015)