bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nezihe TÜFEKCİ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nezihe TÜFEKCİ
Birimi
Bölüm Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118177
E-Posta nezihatufekci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 6.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.2.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 9.1.2013
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Tüfekci, N. (2005). Kadın Yöneticiler ve Tükenmişlik. SRA Academic Publishing, Türkiye.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ed. Şeref KALAYCI, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara, 2005 (17.Bölüm: Kümeleme Analizi-Cluster Analysis).
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tüfekci, N. & Kıyıcı, H. (2018). Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları: Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Bölüm adı: (Sağlık Bilişimi ve Etik). Rating Academy, Türkiye.
 • 2 Tüfekci, N. & Kıyıcı, H. (2018). Sosyal Bilim Temelli Pragmatik Yaklaşımlar, Bölüm adı: (Sağlık Kuruluşlarında Hasta Mahremiyeti). Hiper Yayın, Türkiye.
 • 3 Tüfekci, N., Tüfekci, Ö. K. & Silindir, F. (2016). Contemporary Issues in Health Management, Bölüm adı:(The Effect on Job Satisfaction of Nurses of Executive Nurses’xx Leadership Behaviors). Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Romanya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüfekci, N. (2018). Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Strese ve Çalışan Davranışına Etkisi: Antalya Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 499-508.
 • 2 Tüfekci, N. & Değerli, H. (2018). An Evaluation of Disability-Oriented Health Expenditures. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 4(1), 17-26.
 • 3 Tüfekci, N. (2018). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Örgütsel Bağlılık: Demografik Özellikler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(19), 1-14.
 • 4 Tüfekci, N. (2018). Örgütsel Çatışmanın Tükenmişliğe Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Araştırması. Business and Economics Research Journal, 9(2), 413-429.
 • 5 Tüfekci, N. & Uysal, M. (2018). Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), 739-758.
 • 6 Tüfekci, N., Yorulmaz, R. & Cansever, İ. H. (2017). Dijital Hastane. Journal of Current Researches on Health Sector, 7(2), 143-156.
 • 7 Tüfekci, N. & Asığbulmuş, H. ( 2016). The Factors that Effective in the Choice of Hospital and Patient Satisfaction The Sample of Isparta. Journal of Current Researches on Health Sector, 6(2), 71-92.
 • 8 Tüfekci, N., İnce, O. G. & Tüfekci, Ö. K. (2016). Isparta'daki Özel Hastanelerin Marka Stratejilerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 21(1), 321-338.
 • 9 Tüfekci, Ö. K., Kalkan, G. & Tüfekci, N. ( 2016). Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi: Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 200-214.
 • 10 Tüfekci, N. & Saygın Avşar, T. (2015). Sağlık Politikalarında Sindemik Yaklaşım: Simülasyon Modeliyle Oluşturulmuş Kavramsal Bakış Açısı. Journal of Strategic Research in Social Science, 1(1), 1-10.
 • 11 Tüfekci, Ö. K. & Tüfekci, N. (2014). Pazarlama Yeniliği ile Pazarlama Performansı İlişkisini Açıklamaya Yönelik Bir Vaka Çalışması: Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Örneği ve Bir Model Önerisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 161-182.
 • 12 Tüfekci, N. & Çarıkçı, İ. H. (2013). Örgüt Kültürü ile Örgüt Performansının İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Business and Economics, 3, 33-48.
 • 13 Tüfekci, N. & Tüfekci, Ö. K. (2013). Yüksekögretimde Örgütsel İletişim Eğilimlerinin Yüksek Düşük Bağlam Ayrımı ile Ölçülmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2013(1), 137-147.
 • 14 Tüfekci, N. & Tüfekci, Ö. K. (2006), Bankacılık Sektöründe Farklı Olma Üstünlüğünün ve Müşteri Sadakatinin Yarattığı Değer: Isparta İlinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Isparta, Güz 2006, 170-183.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Sağlık Pazarlamasında Değer Yaratma Aracı Olarak Müşteri/Hasta İlişkileri Yönetimi: Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde Bir Uygulama", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 04-07 Şubat, Antalya.
 • 2 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2010), "Örgüt Kültürü Ve Pazar Yönlülük Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Isparta İlinde Uygulama", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.
 • 3 Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, Ömer Kürşad TÜFEKCİ ve Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği", 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 26-29 Ekim 2010, İzmir.
 • 4 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2008), "İşletmelerde Rekabetçi Zeka Uygulamaları: Önemi, Sonuçları ve Yeni Perspektifi", VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, 8-10 Mayıs, Çorum.
 • 5 Adem KORKMAZ, Nezihe TÜFEKCİ, Halil İbrahim ÖZMEN, Tarıma Dayalı Ekonomilerde Kadının Rolü ve Toplumsal Konumu: Ağlasun İlçesi Örneği, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 6 Adem KORKMAZ, İbrahim ÖZMEN, Nezihe TÜFEKCİ, Büroların ve Sekreterliğin Dönüşümü: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Yeterliliği, 3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 28-30 Eylül 2005, Burdur.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeni İşletmecilik Perpektifinde Kadın Yöneticiler ve Tükenmişlik: Türk İş Dünyasını Yönlendiren Kadın Yöneticiler Üzerine Uygulama.
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİNİN HASTANELER İÇİN AKREDİTASYON STANDARTLARI KAPSAMINDA ÖLÇÜLMESİ: ISPARTA İLİNDEKİ DEVLET, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Değerli, H. (2018). Toplumun Saglık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Saglık Hizmetlerine Yönelik Algılarına Etkisinin Incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 Uysal, M. (2017). Örgüt saglıgının hemsirelerin örgütsel adaletsizlik algısına etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 3 Asığbulmuş, H. (2016). Hasta memnuniyeti çerçevesinde hastane tercihinde etkili olan faktörler: Isparta ilinde bir arastırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 4 İnce, O. G. (2014). Hastane tercihinde markalasmanın önemi: Saglık hizmeti kullanıcıları üzerine bir arastırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gül, İ. (2018). Saglık Kurumlarında Örgütsel Baglılık Ve Örgütsel Degisime Açıklıgın Örgüt Saglıgı Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar Il Merkezi Hastanelerinde Bir Arastırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • 2 Coşkun Us, N. (2016). Hastane cerrahi ve dahili polikliniklerinin JCI akreditasyon standartlarına uygunlugunun degerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Örgüt Kültürünün Performansa Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Projesi, 2012.
 • 2 "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Markalaştırılması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projeleri (NAP), 01.04.2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Statejik Planlama Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25.08.2005.
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Tüfekci, N. (2018). Innovative Approaches in the Business World. Hiper Yayın, Türkiye.
 • 2 Tüfekci, N. ( 2018). Current Academic Studies: Interdisciplinary Approach. Hiper Yayın, Türkiye
 • 3 Tüfekci, N. ( 2018). Isletme Bilimi Kapsamında Sektörel Arastırmalar: Is Dünyasına ve Akademiye Yönelik Degerlendirmeler. SRA Academic Publishing, Türkiye.
 • 4 Tüfekci, N. (2018). Sosyal Bilim Temelli Pragmatik Yaklasımlar. Hiper Yayın, Türkiye.
 • 5 Tüfekci, N. (2017). Isletme ve Ekonomi Bilimleri Kapsamında Güncel Yaklasımlar. Lambert Academic Publishing, Almanya.
 • 6 Tüfekci, N. (2017). Current Approaches on Communication, Philosophy and Social Services. Lambert Academic Publishing, Almanya.
 • 7 Tüfekci, N. (2017). Academic Studies about Communication, Business and Economics. SRA Academic Publishing, Türkiye.
 • 8 Tüfekci, N. (2017). Isletme Biliminde Güncel Arastırmalar. SRA Academic Publishing, Türkiye.
 • 9 Tüfekci, N. (2016). Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Arastırmalar. Lambert Academic Publishing (LAP), Almanya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • 2 Journal of Tourism and Gastronomy Studies - 2
 • 3 SDU Visionary Journal
 • 4 The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2004-2006
VERDİĞİ DERSLER
Genel İşletme
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Kurumlarında Motivasyon
Sağlık Kurumlarında Sorun Çözme
Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi
Yukarı çık