Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serkan GÜLSOY
Adı Soyadı Doç. Dr. Serkan GÜLSOY
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114988
E-Posta serkangulsoy@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon1/Default.aspx?uid=e4a03518c1c37f98893a52e81699a12dbecb6ca2fa6d526cfc7aa834aeb7275ea3024611
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.8.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.1.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 23.3.2011
İLGİ ALANLARI
Orman Ekolojisi, Doğa Koruma, Vejetasyon ve Ekosistem Sınıflandırması, Orman Yetişme Ortamı Sınıflandırma ve Haritalaması, Biyolojik çeşitlilik, Yaban Hayatı Ekolojisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Ekolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Orman Bitkilerinde Uçucu Yağlar, Çevre Kirliliği, İklim Değişimi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülsoy, S. Akdemir, D. Özdemir, S. Aydın, S. Dalgıç, L.. 2014. GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) SAHALARINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KOZALAK FİZİKSEL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu konferansı dahilinde , "Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre", bildiri kitapçığı, 750-762 pp., Isparta, Türkiye, Ekim, 2014.
 • 2 1. Özkan, K., Gülsoy, S., Mert, A., Eser, Y., Şentürk, Ö., Süel, H., Negiz, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde HB (Helenistik (M.Ö 323-30) ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 30-41, Isparta.
 • 3 Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., 2010. Göller Yöresinde Turizmin Sektör Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir? (Çek Cumhuriyeti Örneği). Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 141-147, Isparta.
 • 4 Şentürk, Ö., Mert, A., Gülsoy, S., Özkan, K., Özdemir, İ., 2010. Sipahiler – Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 917-926, Isparta.
 • 5 Özkan, K., Uysal, B., Mert, A., Süel, H., Gülsoy, S., Negiz, M.G., Eser, Y., Erem, N.G., Doğan, G., Tulum, C., Arslan, H., Merdan, R., Yıldırım, Y., Akyürekli, Ö., Çetinkaya, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 944-953, Isparta.
 • 6 Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Negiz, M.G., Gülsoy, S., Mert, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 965-975, Isparta.
 • 7 Süel, H., Gülsoy, S., Mert, A., Negiz, M.G., Eser, Y., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu öğrencileri fikirlerinin zamana göre değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 936-943, Isparta.
 • 8 Özdemir, İ.,Özkan K., Özdemir Ş., Suel H., Mert A., Gülsoy, S., Eser Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur-Ağlasun yöresinde yer alan bir ormanlık alandaki bitki türü zenginliğinin aster uydu verisiyle haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim 2008, Kayseri-Turkey (Erişim Tarihi:16/11/2008).
 • 9 Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007: "Meslek Yüksekokullarının Almanya'daki Durumu ve Türkiye İle Karşılaştırılması" 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Sözlü Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 425-429, Bergama-İZMİR
 • 10 Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başayiğit, L., Şenol, H., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun (Rosa canina L.) Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 581-588, Aydoğdu Ofset, Ankara.
 • 11 Özkan, K., Şenol, H., Başayiğit, L., Gülsoy, S., Mert, A., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus cerris L. var. cerris) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 589-594, Aydoğdu Ofset, Ankara,
 • 12 Yıldız D., Gülsoy, S., 2001. Turizm mi? Orman Koruma mı? İstanbul Üniversitesi II. Ulusal Orman Fakülteleri Ögrenci Kongresi Bildirileri, İ.Ü. Yayın No : 4346 O.F. Yayın No : 469 , Bahçeköy/ İSTANBUL
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özkan, K., Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007: "Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Harici Faktörler" 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Poster Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 545-548, Bergama-İZMİR
 • 2 Negiz M.G., Gülsoy, S., 2004. Örnek Alanlar Arasındaki Benzerlik Degerleri İle Bitki Türlerinin Dagılımında Etkili Olan Yetisme Ortamı Faktörlerinin Arastırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi V. Ulusal Orman Fakülteleri Ögrenci Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt/1 K.T.Ü. Orman Fakültesi, TRABZON
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gülsoy, S., 2006: "SÜTÇÜLER (ISPARTA) YÖRESİNDE KARAÇAMIN (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) BOY GELİSİMİ İLE BAZI YETİSME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİSKİLER" Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • Doktora Tezi
 • 1 Gülsoy, S. 2011. Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Enler (Anacardiaceae)'in Göller Yöresi'ndeki Yetişme Ortamı Özellikleri ve Yetişme Ortamı-Meyve Uçucu Yağ İçeriği Etkileşimleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 194 s. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Turhan, U.U. (2017). Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) kozalaklarının uçucu yağ özellikleri ve çevresel faktörlerle ilişkileri [Relationships between essential oil properties of foetid juniper (Juniperus foetidissima Willd.) cones and environmental factors]. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 140 s., Isparta.
 • 2 Merdin, A., (2017). Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) yapraklarının uçucu yağ özellikleri ve çevresel faktörlerle ilişkileri [Relationships between essential oil properties of crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.) leaves and environmental factors]. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 98 s., Isparta.
 • 3 Karakaya, F., (2016). Kunduz Yöresi (Vezirköprü) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 213 s., Isparta. [THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE DISTRIBUTION OF THE MAIN TREE SPECIES AND SITE FACTORS IN THE FORESTS OF THE KUNDUZ DISTRICT (VEZIRKOPRU)]
 • 4 Çıvğa, A., (2015). Diken Ardıç (Juniperus oxycedrus L. ) Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 99 s., Isparta. [RELATİONSHİPS BETWEEN ESSENTİAL OİL PROPERTİES OF PRİCKLY JUNİPER ( Juniperus oxycedrus L. ) BERRİES AND ENVİRONMENTAL FACTORS]
 • 5 Tümer, İ., (2015). Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 113 s., Isparta. [THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE DISTRIBUTION OF THE MAIN TREE SPECIES AND SITE FACTORS IN THE FORESTS OF THE AYDINCA DISTRICT (AMASYA)]
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası 2009. "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik İçin Gelecek Sagala-Sun Eskiden Ağlasun Burdur". Proje No:WBDM556745, Proje Yürütücüsü: SAGALASUN grubu adına proje yasal sahibi: F. Ebru TOSUN.[The World Bank 2009. Protection and Sustainable Use of Resources: Future for Youth in Rural Areas Sagala-Sun Burdur. No:WBDM556745, Coordinator of Project: F. Ebru TOSUN]
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gülsoy, S., (2018). ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ. TÜBİTAK-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371800976 No'lu Proje, Toplam Bütçe:49.990 TL, Gerçekleşme Tarihi: 05-11 Aralık 2018, Side Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/analitikdoga/
 • 2 Gülsoy, S., (2018). ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ. TÜBİTAK-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371800364 No'lu Proje, Toplam Bütçe:49.990 TL, Gerçekleşme Tarihi: 30 Ekim- 05 Kasım 2018, Side Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/analitikdoga/
 • 3 Gülsoy, S., (2017 ). ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700280 No'lu Proje, Toplam Bütçe:46.276 TL (Onaylanma Tarihi: 11.09.2017-17.09.2017, Gerçekleşme Tarihi: 23 - 29 Ekim 2017), Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/analitikdoga/
 • 4 Gülsoy, S., (2017). ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700917 No'lu Proje, Toplam Bütçe:47.461 TL, (Onaylanan Tarih (hatalı): 12.02.2017-18.02.2017, Gerçekleşme Tarihi: 14- 20 Şubat 2018, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/analitikdoga/
 • 5 Gülsoy, S., (2017). ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı- 1059B291700569 No'lu Proje, Toplam Bütçe:47.621 TL (Onaylanma Tarihi: 23.12.2017-29.10.2017, Gerçekleşme Tarihi: 08- 14 Ocak 2018), Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/analitikdoga/
 • 6 Gülsoy, S. (Proje Başlangıç:2014). Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Willd. ) Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri Ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri. SDÜ BAPKB Yüksek Lisans Projesi (Öğrenci Adı: U. Utku TURHAN), Toplam Bütçe: 4983,7, Proje No: 4117-YL1-14.
 • 7 Gülsoy, S. (Proje Başlangıç:2014). Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb. ) Yapraklarının Uçucu Yağ Özellikleri Ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri. SDÜ BAPKB Yüksek Lisans Projesi (Öğrenci Adı: Aslan MERDİN), Toplam Bütçe: 4997,5, Proje No: 4116-YL1-14.
 • 8 Gülsoy, S., (Proje Başlangıç:2013 Bitiş:21.06.2016). Kunduz Yöresi (Vezirköprü) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ BAPKB Yüksek Lisans Projesi (Öğrenci Adı: Fatih KARAKAYA), Toplam Bütçe: 4972,49, Proje No: 3550-YL1-13.
 • 9 Gülsoy, S., (Proje Başlangıç:2013 Bitiş:08.03.2016). Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ BAPKB Yüksek Lisans Projesi (Öğrenci Adı: İlker TÜMER), Toplam Bütçe: 4972,49, Proje No: 3548-YL1-13.
 • 10 Gülsoy, S. (Proje Başlangıç:2014-Bitiş:21.06.2016). Diken Ardıç (Juniperus oxycedrus L.) Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri. SDÜ BAPKB Yüksek Lisans Projesi (Öğrenci Adı: Alican ÇIVĞA), Toplam Bütçe: 4988,7, Proje No: 4118-YL1-14.
 • 11 Gülsoy, S. (Proje Başlangıç:2013). Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Kozalaklarının Fenolik Madde, Uçucu Yağ Bileşimi Ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-TOVAK 112O814 No'lu Proje, 1001 Bilimsel Araştırma Projesi. Toplam Proje Bütçesi: 209.000,00 TL, Proje Başlangıç-Bitiş: 01.04.2013-01.04.2015
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gülsoy, S., 2018. Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (BİÇEB) Hesaplama Yazılımı. TÜBİTAK - 1005 Ulusal Yeni Fikir ve Ürün Araştırma Destek Programı, 117O983 Nolu Proje, Proje Başlangıç:01.05.2018, Proje Bitiş: 01.11.2019 (18 Ay) Proje Bütçesi: 112.000 TL.
 • 2 Gülsoy, S., (2018 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-129B371800485 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:49.992 TL Gerçekleşme Tarihi: 17 - 23 Eylül 2018, Side-Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/
 • 3 Gülsoy, S., (2018 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700905 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:47.123 TL (Onay verilen tarih:29/01/2018-04/02/2018) Gerçekleşme Tarihi: 08 - 14 Mart 2018, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/
 • 4 Gülsoy S. (Uzman) 2018. Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:118B453, 18-25 Temmuz 2018 ve 27 Ağustos-3 Eylül 2018, Bütçe: 108.000,00 TL, (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Ü. Yasin ÜNAL, http://www.dogaproje.org/kde/).
 • 5 Gülsoy S., 2017 (Araştırmacı). Türkmen Dağı Bitki Toplumları, Bitki Çeşitliliği ve Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler (Relationships Among Plant Communities, Plant Diversity and Environmental Factors in Türkmen Mountain). ESK-16 (6312)/Yürütücü: Dr. Münevver ARSLAN (Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Kürşat ÖZKAN, Yrd . Doç. Dr. Serkan GÜLSOY, Rıza KARATAŞ, Ertan şeref KORAY, Aliye Sepken BERBER)
 • 6 Gülsoy, S., (2018 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700323 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:44.847 TL (Onaylanan Tarih: 27.11.2017-03.12.2017, Gerçekleşme Tarihi: 05 - 11 Şubat 2018), Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/
 • 7 Gülsoy, S., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700039 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:44847 TL (Onaylanan Tarih: 16.10.2017-22.10.2017, Gerçekleşme Tarihi: 11-17 Eylül 2017), Antalya-Alanya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 8 Gülsoy, S., (2017 Eğitmen). Burası Burdur Doğada Dur!. TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi- 344127 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Şimşek, A.,) Bütçesi: 79084 TL 07-14 Eylül 2017, Burdur. http://dogadadur.org/index.php
 • 9 Gülsoy, S. (Eğitmen) 2017. "Sessiz Doğa 4". TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okululları 117B139 nolu proje (I. Dönem: 10-16 Temmuz 2017, II. Dönem: 14-20 Temmuz 2017), Proje Yürütücüsü: Canpolat KAYA, Toplam Bütçe: 106.480 TL
 • 10 Gülsoy, S., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600793 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:45.607 TL (Onaylanan Tarih: 06.02.2017-12.02.2017, Gerçekleşme Tarihi:06 - 12 Şubat 2017), Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 11 Gülsoy, S., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500384 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) 05 - 11 Şubat, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/vanalitik/
 • 12 Gülsoy, S., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması-III. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600002 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:47000 TL 31 Ekim - 06 Kasım, 2016, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 13 Gülsoy, S., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500285 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45487 TL 25 - 31 Ocak, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/index.php?page=takvimkonaklama
 • 14 Gülsoy, S., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600475 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:44.457 TL (Onaylanan Tarih: 07.11.2019-13.11.2016, Gerçekleşme Tarihi: 09 - 15 Ocak 2017), Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 15 Gülsoy, S., (2015 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45380 TL 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya.
 • 16 Gülsoy, S., (Eğitmen), 2014. IDE 6: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İdris Oğurlu, 18-26 Haziran 2014, Proje No: 213B614. http://ide.sdu.edu.tr/index.php?page=projeekibi
 • 17 Gülsoy, S., (Eğitmen), 2014. Doğa ve Arazi Kamp Teknikleri. "Tübitak BİDEB 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı", Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, 24-31 Ağustos 2014, Proje No: 1059B291400053. http://ormanweb.sdu.edu.tr/dogaokulu/index.php?page=takvim
 • 18 Gülsoy S. 2014.(Eğitmen) TUBİTAK-2229 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI dahilinde 1059B291400027 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. 13-19 Ekim 2014 Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:45.947,00 TL
 • 19 Gülsoy S. 2014.(Eğitmen) 2217 Nolu TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Programı dahilinde 1799B031300346 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:16285 TL
 • 20 Gülsoy, S., 2014 (Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). "Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Kış Okulu" TÜBİTAK'ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı, Proje No: 1799B031300484, Bütçe: 20.000,00 TL, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL. http://ormanweb.sdu.edu.tr/dogaokulu/
 • 21 Gülsoy S.,(Araştırmacı-Uzman)2014. SDÜ BOTANİK BAHÇESİ'NDE ERGUVANLAR ÇİÇEK AÇIYOR 3. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin FAKİR, http://ormanweb.sdu.edu.tr/eca/)Proje başlangıç/bitiş:02.06.2014-14.06.2014. Toplam Bütçe: 35.000 TL Proje No: 213B573
 • 22 Gülsoy, S., (Eğitmen), 2014. Gıda Mühendisliği ve İlgili Alanlara Yönelik Disiplinlerarası Tübitak Projesi Hazırlama Eğitimi. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", 16 Mayıs 2014-18 Mayıs 2014, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ). http://www.food.yildiz.edu.tr/duyurular.php?id=179
 • 23 Gülsoy, S., 2013 (Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). "Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Yaz Okulu" TÜBİTAK'ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı, Proje No:1799B031300133, Bütçe: 11.865,00 TL, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL. http://ormanweb.sdu.edu.tr/dogaokulu/
 • 24 Gülsoy, S., (Eğitmen), 2013 (3.Dönem). Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", 4-6 Ekim 2013,Proje No: 1129B371300044. BÜTÇE: 27.400, (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN). http://ormanweb.sdu.edu.tr/prohazeg/
 • 25 Gülsoy, S., (Eğitmen), 2013 (4.Dönem). Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi. "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı", 31 Ocak 2013-02 Şubat 2014,Proje No: 1129B371300302, BÜTÇE: 28.350, (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN). http://ormanweb.sdu.edu.tr/prohazeg/
 • 26 Gülsoy S.,(Araştırmacı-Uzman)2013. SDÜ BOTANİK BAHÇESİ'NDE ERGUVANLAR ÇİÇEK AÇIYOR 2. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin FAKİR, http://ormanweb.sdu.edu.tr/eca/)Proje başlangıç/bitiş:05.06.2013-02.09.2013. Toplam Bütçe: 46517.5 TL Proje No: 113B059
 • 27 Gülsoy S.,(Araştırmacı-Uzman)2013. Tabiat Ana ve Biz. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B114, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL, https://tab.sdu.edu.tr, Proje başlangıç-bitiş: 05.06.2012-10.01.2013, Bütçe: 94.068,75 TL.
 • 28 Özkan, K., Özdemir, İ., Gülsoy, S., Mert, A., 2011-2013 Sütçüler Yöresi’nde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı İtibariyle Yetişme Ortamı Sınıflandırılması ve Haritalanması. Proje No: BAP 2560-M-10 (Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN/Proje Devam Ediyor).
 • 29 Gülsoy S. (Eğitmen) 2012. Kızıldağ'da Doğa Eğitimi. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B126, Bütçe: 81.000,00 TL,(Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, http://kde.sdu.edu.tr).
 • 30 Özkan, G., Özkan, K., Genç, M., Gülsoy, S. 2012. Göller Bölgesinde Yabani Olarak Yetişen (P,istacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.)Engler) Meyvelerinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağ Bilişimlerinin İncelenmesi. Proje No: BAP 2539-M-10 (Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN)
 • 31 Özkan, G., Şan, B., Çelikkol Akçay, U., Dağdelen, A., Dolgun, O., Bozdoğan Konuşkan, D. (2011). Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşitlerinin Meyve, Yağ ve Moleküler Özelliklerinin Karşılaştırılması. Tübitak-TOVAG 109O099 No'lu Proje,15.09.2009-15.09.2011, Bütçe:177.847,00 TL, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN.
 • 32 Özkan K., Gülsoy S., 2011. Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Enler (Anacardiaceae)'in Göller Yöresi'ndeki Yetişme Ortamı Özellikleri ve Yetişme Ortamı-Meyve Uçucu Yağ İçeriği Etkileşimleri. SDÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 1820-D-09 No,lu Proje.
 • 33 Genç, M., Özkan, K., Özçelik, R., Güner, Ş.T., Gülsoy, S. 2008. Beyşehir Gölü Havzası, Dumanlı Yetişme Ortamı Yöreler Grubu'nda Doğal Anadolu Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana Arnold (Lamb.) Holmboe) Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri. SDÜ-BAP, Proje No: 946-M04, (Kasım-2008).
 • 34 Özkan, K., Basayigit, L., Senol, H., Gülsoy, S., 2007. Buldan Batı Daglık Bölgesi Yetisme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalaması. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 918-M-04 No'lu Proje.
 • 35 Özkan, K., Gülsoy, S., 2006. Sütçüler (Isparta) Yöresinde Karaçamın (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Boy Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ BAP 1161-YL-05 No'lu Proje.
 • 36 Bilir, N., Özkan, K., Gülsoy, S., Kuzugüdenli, E., 2006. Beysehir Gölü Havzası Kusburnu (Rosa canina L.) Populasyonlarında Döllenme Varyasyonu & Yetisme Ortamı Büyüme Özellikleri Etkilesimi ve Bunun Tohum Verimine Etkisi. 01.09.2005-01.03.2007, Bütçe:15.376,82 TL, TÜBİTAK 1050180 No'lu Proje.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği: International Conference on Science and Technology (ICONST 2018) 05 - 09 September 2018 in Prizren, Kosovo. http://www.iconst.org/index.php?page=scientificcommittee
 • 2 Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği: EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 11-13 MAYIS 2017, ERCİYES ÜNIVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, Kayseri, TÜRKİYE. http://ecology2017.com/tr/anasayfa
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Gülsoy, S., 2014. "An ecological evaluation for the Medirranean region of Turkey" başlıklı sunum. LLP ERASMUS Partnership Conference, International Academic Week 2014, Opole University of Technology, 02-06 June 2014, Opole, Polonya.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2009. Başvuru No: 216889, Yayın Adı: Effect of environmental factors on the productivity of crimean pine (Pinus nigra ssp. pallasiana) in Sutculer, Turkey". Journal of Environmental Biology.
 • 2 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2010. Başvuru No: 221776, Yayın Adı: "Site properties for Crimean juniper (Juniperus excelsa) in semi-natural forests of south western Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Biology.
 • 3 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 170891, Yayın Adı: "Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of suthern Anatolia, Turkey, Forest Ecology and Management, 2007.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon1/Default.aspx?uid=e4a03518c1c37f98893a52e81699a12dbecb6ca2fa6d526cfc7aa834aeb7275ea3024611
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sütçüler MYO'nun birlikte gerçekleştirmiş olduğu "Doğadan" isimli karma sergi etkinliği. SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, Sanat Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Oktay KÖSE. 2007, ISPARTA.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Botany Letters/26.03.2018
 • 2 Natural Product Research, Editor: Dr Alessandro Venditti (07.04.2017)
 • 3 International Journal of Food Properties, Editor: M. Shafiur Rahman (05.10.2017)
 • 4 (HORTI8454) Scientia Horticulturae, Editor: Dr. Dietmar Schwarz, (29.10.2012)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Bilge Uluslararası Fen ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi (Bilge International Journal of Science and Technology Research)/09.01.2018
 • 2 Journal of ICT Research and Applications / Editör: Prof. Dr. Ir. Dwi Hendratmo Widyantoro, 14.05.2018
 • 3 Eurasian Journal of Forest Science (24.09.2018).
 • 4 Turkish Journal of Forestry, Editör: Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ, 09.08.2017)
 • 5 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Kastamonu University Journal of Forestry Faculty), Editör: Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Yardımcı Editör: Yrd. Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN (22.01.2017)
 • 6 Biological Diversity and Conservation (Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Dergisi): Makale Kodu: BioDiCon. 689-0617, (13.11.2017). Prof. Dr. Ersin YÜCEL (Editör) ISSN:1308-8084 (Online), 1308-5301 (Print)
 • 7 Turkish Journal of Forestry, Editör: Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ, 22.11.2016)
 • 8 Turkish Journal of Forestry/Türkiye Ormancılık Dergisi, Editor: Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ, Bölüm Editörü: Yrd. Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK, (13.12.2016)
 • 9 Biodicon, Editör: Prof. Dr. Ersin YÜCEL (14.06.2016)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Editor: Doç. Dr. Yasin TUNCER, Bölüm Editörü: Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA, (30.05.2016)
 • 11 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Gönderi editörü: Temel Sarıyıldız, 03.09.2016.
 • 12 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Kastamonu University Journal of Forestry Faculty), Editör: Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Yardımcı Editör: Yrd. Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN (24.02.2016)
 • 13 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Editor: Prof. Dr. Murat Demir, (06.06.2015).
 • 14 Turkish Journal of Forestry, Editor: Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, (15.12.2015).
 • 15 Turkish Journal of Forestry, Editor: Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, (28.12.2015).
 • 16 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Editor: Prof. Dr. Murat Demir, (15.05.2014).
 • 17 Eurasian Journal of Forest Science, ISSN: 2147-7493, Editor: Doç. Dr. Osman Tugay, (25.07.2013).
 • 18 (AJAR-11-1621) African Journal of Agricultural Research, Editor: Prof. N.A. Amusa (20.02.2012).
 • 19 Journal of Medicinal Plants Research, JMPR-12-365,Editor: Prof. Akah Peter Achunike (05.03.2012).
 • 20 African Journal of Biotechnology, (AJB-11-3199). Editor: Dr. N. John Tonukari, (18.11.2011)
 • 21 African Journal of Biotechnology (AJB-11-2593), Editor: Dr. N. John Tonukari. (05.09.2011)
 • 22 African Journal of Biotechnology (AJB-11-1447), Editor: Dr. N. John Tonukari, (20.06.2011)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Müdürlüğü (25.03.2011/22.06.2011)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Hebaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (19.10.2012-15.10.2018)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Müh. Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (23.09.2018 - Devam)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Müh. Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (23.09.2016 - 23.09.2018)
VERDİĞİ DERSLER
Biyolojik Çeşitlilik
Ekosistem Sınıflandırması
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol
Odun Dışı Orman Ürünleri Ekolojisi
Odunsu Bitkiler Sistematiği
Orman Botaniği
Orman Ekolojisi
Orman Ekolojisinde Arazi Envanter Uygulamaları
Ormancılık İş Bilgisi
Toprak İlmi
Vejetasyon Sınıflandırma Yöntemleri
Yaban Hayatı Ekolojisi
Yukarı çık