KİŞİSEL BİLGİLER
Eylem BAYRAKÇI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Eylem BAYRAKÇI
Birimi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2464414334
E-Posta eylembayrakci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 1.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 15.12.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 6.4.2016
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BAYRAKÇI E. (2022). Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans Uygulamaları. Ankara, (pp. 7-22). Gazi Kitabevi.
 • 2BAYRAKÇI E. (2021). Sosyal beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VI. İstanbul, (pp. 771-784). Eğitim Yayınevi.
 • 3BAYRAKÇI E. (2021). Kurumsal Anlamda Yönetim ve Strateji. Ankara, (pp. 231-244). Gazi Kitabevi.
 • 4BAYRAKÇI E. (2020). Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi. Ankara, (pp. 827-842). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • 5KÖSE S., AKÇAKANAT T., BAYRAKÇI E. (2019). Sosyal Bilimler Araştırmaları II. Ankara, (pp. 149-160). Akademisyen Kitapevi.
  • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1BAYRAKÇI E., KAYALAR M. (2021). Teorik ve Pratik Açıdan İfşa (Whistleblowing). Ankara, Nobel Bilimsel Eserler.
   • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1BAYRAKÇI E. (2020). COVID-19 Studies Concerning Health, Social and Economic Aspects. Berlin, (pp. 57-73). Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschafte.
    • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
    • 1BAYRAKÇI E. (2015). İşletme Yönetimi I II. İstanbul, (pp. 225-252). Lisans Yayıncılık.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1BAYRAKÇI E. (2022). Türkiye'de Örgütsel Davranış Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6, 146-164.https://doi.org/10.31200/makuubd.1080817
     • 2BAYRAKÇI E. (2022). LİDER KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR ÇÖZÜMLEME. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 110-123.
     • 3BAYRAKÇI E. (2022). Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti ve Performans İlişkisi: Covid-19 Tükenmişliğinin Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14, 835-845.https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1413
     • 4ERHAN T., BAYRAKÇI E. (2022). Herzberg’in Çift Faktör Teorisi:Turizm Çalışanları Üzerinde Fenomenolojik Bir Araştırma. Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 78-99.https://doi.org/10.46959/jeess.1060470
     • 5BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2020). Örgütsel Yeşil Davranışlara Yönelten Güdüler: Özel Okul Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİJOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, 12, 188-201.https://doi.org/10.20491/isarder.2020.836
     • 6BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2020). TERSİNE ZORBALIK (MOBBİNG) EYLEMLERİ VE TERSİNE ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11, 403-418.
     • 7BAYRAKÇI E. (2020). DİJİTAL ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İHTİYAÇLARA MASLOW’UN İHTİYAÇLAR SIRALAMASI AÇISINDAN KURAMSAL BİR BAKIŞ. TURAN-SAM, 12, 378-383.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
     • 8UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M., BAYRAKÇI E. (2019). İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Banka Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 658-683.https://doi.org/10.26466/opus.590468
     • 9BAYRAKÇI E., AKSOY E. (2019). Gri Tahmin Yöntemi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Uygulama. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6, 20-33.
     • 10BAYRAKÇI E., AKSOY E. (2019). Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Entropi Ağırlıklı ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. Business and Economics Research Journal (BERJ), 10, 415-433.https://doi.org/10.20409/berj.2019.177
     • 11BAYRAKÇI E. (2019). İŞ YERİNDE MİZAH: BANKA ÇALIŞANLARININ METAFORİK ALGILARI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 978-989.https://doi.org/10.20875/makusobed.644721
     • 12BAYRAKÇI E., KÖSE S. (2019). Kadın Girişimciliğinde “Bir Tık” Ötesi: Kadın Dijital Girişimciler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3, 95-106.https://doi.org/10.31006/gipad.483860
     • 13AKSOY B., BAYRAKÇI H. C., BAYRAKÇI E., UĞUZ S. (2017). Büyük verinin kurumlarda kullanımı. SDÜ İİBF Dergisi, 22, 1853-1878.
     • 14BAYRAKÇI E. (2017). Zehirli Liderlik, Örgütsel Zehirlenme Ve Zehirlenmeyi Gidermede İfşa Olasılığı Üzerine Nitel Bir Araştırma, , Volume 4(6), October 2017.. Route Educational and Social Science Journal, 4, 34-56.
     • 15BAYRAKÇI E. (2017). Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: Banka Çalışanlarında Bir Olgubilim Araştırması. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7, 565-590.
     • 16BAYRAKÇI E. (2017). Kehanet Kendini Gerçekleştirir mi? Banka Çalışanlarının Pigmalyon, Golem ve Galatea Etkileri Üzerine Bir Olgubilim Araştırması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7, 409-434.https://doi.org/10.26579/jocress-7.4.30
     • 17BAYRAKÇI E., KAYALAR M. (2016). İfşa Davranışının Prososyal Davranışlar Bağlamında Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir İnceleme. SDU Vizyoner Dergisi, 7, 120-131.
     • 18BAYRAKÇI E., KAYALAR M. (2016). ”Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Göre İfşa Davranışının Nitel Araştırmayla İncelenmesi”. Journal of Current Researches on Business and Economics, 6, 15-42.
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1BAYRAKÇI E. (2022). İŞ YERİNDE DIŞLANMANIN İŞ YERİ SAPKIN DAVRANIŞLARA ETKİSİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 679-699.https://doi.org/10.30798/makuiibf.1035271
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1BAYRAKÇI E. (2010). Lider Davranışlarının Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi İpliksan A Ş Bir Araştırma. SDU Vizyoner Dergisi, 2, 15-32.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1BAYRAKÇI E., ERHAN T. (2021). Çalışma İradesinin Rolünün Belirlenmesi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. ICOSRESSE 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Aralık 16-18, Antalya, 65-65.
        • 2BAYRAKÇI E. (2021). Banka Çalışanlarının Motivasyon Faktörlerinin Herzberg’in Çift Faktör Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. 10th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Ekim 29-31, Antalya, 48-48.
        • 3KÖSE S., BAYRAKÇI E. (2018). “One Click” Beyond At Woman Entrepreneurship: A QualitativeResearch On Woman Digital Entrepreneurs. IMCOFE’18, VI. International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Eylül 4-6, Roma, 90-91.
        • 4BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2018). Yeşil Örgütsel Davranışlar: Gerçekten Yeşil Güdü mü? Nitel Bir Araştırma.. IMCOFE’18, VI. International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Eylül 4-6, ROMA.
        • 5AKSOY B., BAYRAKÇI H. C., BAYRAKÇI E., UĞUZ S. (2017). Büyük Verinin Kurumlarda Kullanımı. Kayfor 15 Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, Kasım 1-4, ISPARTA, 469-471.
        • 6BAYRAKÇI E. (2017). Zehirli Liderlik, Örgütsel Zehirlenme ve Zehirlenmeyi Gidermede İfşa Olasılığı Üzerine Nitel Bir Araştırma. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Asos Congress, Mayıs 18-20, Alanya-Antalya, 814-814.
        • 7BAYRAKÇI E., KAYALAR M. (2016). Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Göre İfşa Davranışının Nitel Araştırmayla İncelenmesi. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 14-16 October 2016 Antalya/Turkey, Ekim 14-16, Antalya, 12-13.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1BAYRAKÇI E., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2021). Maslow 2.0 Dijital İhtiyaçlar Hiyerarşisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. 8. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 5-6, Muğla, 473-482.
         • 2BAYRAKÇI E., AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H., ERHAN T. (2020). Banka Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Davranışına İlişkin Metaforik Algıları. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Eylül 23-25, Kayseri, 1022-1032.
         • 3ERHAN T., AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H., BAYRAKÇI E. (2019). Meslek Aşkının İş Sonuçları Üzerine Etkisi. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 1-2, Burdur, 536-549.
         • 4ÜNAL F., BAYRAKÇI E. (2019). DUYGUSAL EMEK: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Temmuz 12-14, Kiev, 300-307.
         • 5DİNÇ M., BAYRAKÇI E., AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H. (2019). Algılanan Örgütsel Destek Mesleki Canlılığı Artırır Mı? Turizm Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2-4, Osmaniye, 2089-2105.
         • 6UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M., BAYRAKÇI E. (2019). İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışlar Üzerine Keşfedici Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Mayıs 2-4, Osmaniye, 2476-2488.
         • 7BAYRAKÇI E., DİNÇ M., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T. (2019). Algılanan Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nisan 18-20, Antalya, 930-943.
         • 8BAYRAKÇI E., UZUN S., YILDIZ A. (2018). Örgütsel Davranışlar Alanında Çalışan Akademisyenlerin Araştırma Yöntemlerine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma”,. 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 2-3, Isparta, 1015-1025.
         • 9BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2018). ÖRGÜT YAŞAMINDA BİR TERS YÜZ: TERSİNE MOBBİNG ÜZERİNE BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 10-12, TRABZON, 137-143.
         • 10BAYRAKÇI E. (2017). Kehanet Kendini Gerçekleştirir mi? Banka Çalışanlarının Pigmalyon, Golem Ve Galatea Etkileri Üzerine Bir Olgubilim Araştırması Antalya, Turkey.. 7TH ICOSRESSE, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Ekim 13-15, Antalya.
         • 11BAYRAKÇI E. (2010). Senirkent Meslek Yüksekokulunun Senirkent e Sosyo Kültürel Katkıları. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 29-29, Isparta, 852-863.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Dünya Görüşü ve/veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi üzerine Etkisi : İzmir İli Kamu - Özel Sektör Karşılaştırması (2014-1-İİBF-07), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2017-2018)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Senirkent Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr./ Öğretim Görevlisi (2009-2017)
            • İdari Görevler
            • 1Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2017-2019)
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2017-2020)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Program Başkanı (2014-2017)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Program Başkanı (2012-2014)
             • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
             • 1”Does Prophecy Fulfilling Itself? A Phenemonologic Research About Pygmalion,Golem And Galatea Effects Upon Bank Employees”, Sra, Strategic Researches Academy, Best Researcher Award (2017) SRA, Strategic Researches Academy
              • Verdiği Dersler
              • 1Aktif-Pasif Yönetimi
              • 2Bankalarda Stratejik Yönetim
              • 3Bireysel Emeklilik Sigortaları
              • 4Çağdaş Yönetim Ve Teknikleri
              • 5Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
              • 6E-Ticaret
              • 7Fon Yönetimi
              • 8Genel Ekonomi
              • 9Genel İşletme
              • 10Genel İşletme I
              • 11Girişimcilik
              • 12Girişimcilik I
              • 13Girişimcilik Iı
              • 14Girişimcilik Kültürü
              • 15Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu I
              • 16Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iı
              • 17Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Iıı
              • 18İletişim Ve Etkili Sunum Teknikleri
              • 19İşletme Bilimine Giriş
              • 20İşletme Yönetimi
              • 21İşletmelerde Psikolojik Sorun Ve Şikayetler
              • 22Mesleki Uygulama
              • 23Nitel Araştırma Yöntemleri
              • 24Örgüt Kuramları
              • 25Pazarlama
              • 26Pazarlama Yönetimi
              • 27Proje Yönetimi
              • 28Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi
              • 29Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
              • 30Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
              • 31Stratejik Yönetim
              • 32Yenilik Yönetimi Ve Uluslararası Girişimcilik
              • 33Yönetim Ve Organizasyon
              • 34Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımları
              • 35Zaman Ve Toplantı Yönetimi