Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut DEMİR
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut DEMİR
Birimi Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2463133447/1208
E-Posta mahmutdemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİSİ 6.5.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2009
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği Örgütsel Davranış İnsan Kaynakları Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demir, M. (2017). Tarihsel Boyutu ile Turizm. (İçinde ) Genel Turizm: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme, Ankara: Detay Yayınevi
 • 2 Demir, M. (2017). Örgütsel Boyutu ile Turizm. (İçinde ) Genel Turizm: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme, Ankara: Detay Yayınevi
 • 3 Demir, M. (2016). Tur Yönetimi Kavramı ve Önemi. (Ed: O. Emir) Tur Planlaması ve Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Ün.
 • 4 Demir, M. (2016). Turun Fiyatlandırılması. (Ed: O. Emir) Tur Planlaması ve Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Ün.
 • 5 Demir, M. (2013). Sürdürülebilir Turizm ve Otel İşletmeleri, (Ed. M. Kozak) Sürdürülebilir Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, M. ve Demir, Ş.Ş. (2017). Halal certification practices in tourism businesses. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 60-64.
 • 2 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2009). Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Selçuk İletişim Dergisi, 6 (1), 67-77.
 • 3 Gavcar, E., Demir, M. & Avcı, N. (2005). Yabancı Turistlerin Muğla İlinin Bazı İlçelerindeki Turizm Faaliyetleri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması, Mevzuat Dergisi, 90 (8), online.
 • 4 Demir, M. (2003). Konaklama İşletmelerinde Ergonominin İşgören Verimliliği Üzerine Etkileri, ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (2), online
 • 5 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2001). Herşey Dahil (All Inclusive) Pansiyon Türü Uygulamasının Konaklama İşletmeleri, Personel, Müşteriler, Seyahat Acentaları ve Bölgedeki Diğer İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Analizi, Maltepe Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 67-100.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tan, M. ve Demir, M. (2018). İşgörenlerin kişilik özelliklerinin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(1), 49-60.
 • 2 Demir, M. ve Tan, M. (2018). İşgörenlerin demografik özellikleri ve sanal kaytarma davranışı arasındaki ilişki. Journal of Tourism Theory and Research, 4(1), 40-56.
 • 3 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2016). The relationship among academic expectations, academic satisfaction and career planning: The sample of tourism undergraduate students / Akademik beklenti, akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (1), 46-59.
 • 4 Demir, M. & Altuntepe, N. (2015). Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 129-142.
 • 5 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). Otel Animasyon Hizmetlerinin Yöneticiler ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi / The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourists Perspective. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (1), 44-61.
 • 6 Demir, M. (2015). The effects of person-organization fit on job performance and intention to remain in hospitality business. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 78-97.
 • 7 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest Zaman Doyumunu Etkileyen Faktörler. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2 (3), 74-84
 • 8 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 61-76
 • 9 Demir, M. (2014). İşgörenlerin adalet algılamaları kapsamında sessizlik davranışının kariyer beklentisi ile ilişkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11 (1), 1095-1113.
 • 10 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
 • 11 Demir, M. (2014). Otel İşletmelerinde Etik İklimi-İş Performansı İlişkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9 (2), 375-393
 • 12 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü: Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (4), 529-549.
 • 13 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). A comparison the factors affected on academic satisfaction of students between traditional learning and distance learning models. International Journal of innovative Research in Education, 1 (1), 1-9
 • 14 Demir, S.S., Demir, M., & Nield, K. (2013). The effects of customer focused selling on destination choice and decision of purchasing: An empirical study on British tourists travelling to Turkey. International Journal of Human Sciences, 10(2), 443-461.
 • 15 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2013). Futbol ve Turizm: Futbol Takımlarının Kamp Yeri Seçiminin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17 (56), 361-374.
 • 16 Demir, Ş.Ş., Yeşiltepe, B. & Demir, M. (2013). Kamu Kurumu ile Otel Yöneticilerinin Serbest Zaman Algılaması ve Değerlendirmesine Yönelik Bir Karşılaştırma. Akademik Bakış Dergisi, 39 (6), 1-17.
 • 17 Demir, M. (2012). Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (1), 49-64.
 • 18 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2012). Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik: Turizm Lisans Eğitimi Kurumları Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 41 (193), 184-199.
 • 19 Demir, M. (2011). The Analysis of the Relationship among Emotional Intelligence, Organizational Deviance, Quality of Work Life and Turnover Intentions in Hospitality Business, European Journal of Tourism Research, 4 (2), 214-216.
 • 20 Demir, M. (2011). Effects of organizational justice, trust and commitment on employees’ deviant behavior. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22 (2), 204-221.
 • 21 Demir, M. (2011). İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 760-784.
 • 22 Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11 (3), 453-464.
 • 23 Demir, M. (2010). Örgütsel Sapma Davranışının Kontrolünde Duygusal Zekânın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Dumlupınar Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 196-207.
 • 24 Demir, M. (2010). Örgütsel Çatışma Yönetiminde Duygusal Zekanın Etkisi: Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2), 199-211.
 • 25 Demir, M. & Tütüncü, Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), 64-74.
 • 26 Demir, M. (2010). Duygusal zekanın insan kaynakları seçimindeki etkisi: konaklama işletmelerinde yöneticiler üzerine bir araştırma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1066-1081.
 • 27 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (2), 94-116.
 • 28 Tütüncü, Ö. & Demir, M. (2003). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi’nde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 5 (2), 146-169.
 • 29 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2003). Konaklama İşletmelerinde Elektronik Bilgi Sisteminin (EBS) İşgörenler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 56-64.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, M., Demir, S. S., & Nield, K. (2015). The relationship between person-organization fit, organizational identification and work outcomes. Journal of Business Economics and Management, 16(2), 369-386.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, İ., Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2016). Restoran Müşterilerinin Sessizliği. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim 2016, Bodrum/Muğla, Türkiye
 • 2 Demir, M.& Demir, Ş.Ş. (2014). Osmanlıda Turizme Dair... III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03 –06 Nisan 2014, Kuşadası.
 • 3 Demir, Ş.Ş., Demir, M. & Demirci, Ç. (2014). Medikal Turizm: Gelişimi ve Turizmin Yeri. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03–06 Nisan 2014, Kuşadası.
 • 4 Demir, Ş.Ş., Yeşiltepe, B. & Demir, M. (2013). Kamu Kurumunda Çalışanların Serbest Zaman Etkinliklerine Katılma Eğilimi: Algılamaları, Belirleyicileri ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,129-144. 31 Ekim-3 Kasım 2013, Kuşadası
 • 5 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2013). Otel Animasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,145-158. 31 Ekim-3 Kasım 2013, Kuşadası
 • 6 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2012). Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Web Sayfasında Yer Alan Bilgilerin Öğrencilerin Okul Seçim Kararlarına Etkisi, Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara.
 • 7 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2012). Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Staj ve Stajyerlere Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi, Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara.
 • 8 Demir, Ş.Ş., Demir, M. ve Babat, D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi-Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları. 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 914-928, Antalya.
 • 9 Demir, M. (2010). Algılanan Adalette Örgütsel Sessizlik Davranışının Kariyer Beklentisine Etkisi, 11. Ulusal Turizm Kongresi, 1, 577-589. Kuşadası.
 • 10 Demir, M. (2010). Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 29.05.2010
 • 11 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2008). Turizmin Sosyal Yapıya ve Sosyal Değişime Etkileri: Dalyan Beldesine Yönelik Bir İnceleme, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir. 17-19 Nisan 2008
 • 12 Demir, M. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi’nde Bir Uygulama. I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gökçeada.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2018). Historical background of tourism from Ottoman period to today. EDUREST 2018 Istanbul: International Conference on Education Research and Technologies, 26-28 October 2018, İstanbul-Turkey.
 • 2 Gönül, B.K., Demir, M. (2018). The relationship between learned helplessness and career decision: the case of Ankara tourism businesses. ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, 2(1) 26-28 October 2018, İstanbul-Turkey.
 • 3 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2018). Tourism-travel relationship: a brief evaluation from different perspectives. ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, 2(1) 26-28 October 2018, İstanbul-Turkey.
 • 4 Demir, M. (2018). The impact of new technologies on employees’ behavior and firm performance in the hotel industry. 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, 20-22 April 2018, Antalya-Turkey.
 • 5 Demir, Ş.Ş., Demir, M.,Yaşar, E. (2018). The Form of Discrimination in Tourism Job Advertisements. 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, 20-22 April 2018, Antalya-Turkey.
 • 6 Demir, Ş.Ş., Demir, M. (2018). The effects of salespersons on the consumers’ holiday package tour choice and decision. 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 20-22 April 2018, Antalya-Turkey.
 • 7 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2018). Can the academic expectation and satisfaction of student effect on their career planning? A sample of tourism undergraduate students. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, 20-22 April 2018, Antalya-Turkey.
 • 8 Tür, E., Demir, Ş.Ş., Demir, M. (2018). Çekici Faktörler Açısından Otel Web Sayfalarının Değerlendirilmesi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Mersin-Turkey 27-29 September 2018
 • 9 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2017). Why Do Employees Remain Silent Inhospitality Businesses? Intentionally Orunintentionally?. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, 1(2), 05-07 October 2017, Isparta, Turkey
 • 10 Demir, Ş.Ş.,Demir, M. (2017). The relationship between the wage and employees’ behavior at hotels. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 08-10 September 2017 Ankara, Turkey
 • 11 Demir, Ş.Ş., Demir, M. (2017). The analyse of the relationship between tourism goods and services providers’ sales strategies and tourists’ purchasing behaviour. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 08-10 September 2017 Ankara, Turkey
 • 12 Demir, M. (2017). Why managers in public institutions do not participate in leisure time activities. 4th International Conference on Social Sciences Education Research 08-10 September 2017 Ankara, Turkey
 • 13 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2017). The relationship between emotional intelligence and communication:a research in ground handling businesses. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 08-10 September 2017 Ankara, Turkey
 • 14 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2017). Evaluation of tourism businesses’ web sites through content analysis. 4th International Conference on Social Sciences Education Research, 08-10 September 2017 Ankara, Turkey
 • 15 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2017). Revenue Management Practices in Travel Agencies and Tour Operators. 3rd.International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, 27-29 April 2017 Rome, Italy
 • 16 Demir, Ş.Ş.,Demir, M. (2017). Effects of Body Language on Communication with Guests in HospitalityBusinesses. 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, 27-29 April 2017 Rome, Italy
 • 17 Demir, M., Tan M. (2017). Does Personality Traits of Employee effect on Cyberloafing Behavior?. 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, 27-29 April 2017 Rome, Italy
 • 18 Demir, M., Demir, Ş.Ş. (2017). Halal Certification Practices in Tourism. 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 27-29 April 2017 Rome, Italy
 • 19 Demir, Ş.Ş.,Demir, M. (2017). An Evaluation of the Green Star Certificate at the hotels. 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 27-29 April 2017 Rome, Italy
 • 20 Demir, M. (2015). The Relationship between Organizational Deviance and Turnover Intentions in Hotels. 1st International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-Turkey
 • 21 Demir, M. (2015). The Analysis Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Turnover Intention In Hospitality Business. International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-Turkey
 • 22 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). A Comparison the Factors Affected on Academic Satisfaction of Students between Traditional Learning and Distance Learning Models. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 Feb. 2015, Athens, Greece
 • 23 Demir, M. & Bayındır, M.S. (2015). Otel İşletmelerinde Psikolojik Sermaye-Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi/The Relationship between Psychological Capital and Organizational Identification in Hotels. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC), 28-30 May 2015, Konya-Turkey.
 • 24 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). The effects of organizational silence on the job performance in hotel businesses. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg/Russia, 11-14 Sept. 2014.
 • 25 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2011). Turizm Lisans Öğrencilerinin Akademik Beklenti-Memnuniyet Düzeyinin Kariyer Planlamasına Etkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • 26 Demir, M. & Ekiztepe, B. (2011). Konaklama İşletmelerinde Etik İklimi, Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı İlişkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • 27 Babat, D., Gökçe, F. & Demir, M. (2011). AB Fonlu Hibe Projelerinin Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirilmesinde Önemi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi’nde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir.
 • Doktora Tezi
 • 1 Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ademir, T. (2018). Stratejik planlamada bütçeleme sürecinin incelenmesi: Beş yıldızlı bir otel örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • 2 Bayındır, M.S. (2018). Konaklama işletmelerinde mutfak şeflerinin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlerin analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • 3 Gönül, B.K. (2018). Öğrenilmiş çaresizlik ve kariyer planlaması arasındaki ilişki: Ankara otel işletmeleri örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
 • 4 Tan, M. (2017). Otel işletmelerinde işgörenlerin kişilik özellikleri ile sanal kaytarma davranışı arasındaki ilişkinin analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • 5 D. Babat (2012). Şehirlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaştırılması: Hatay Örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 6 B. Ekiztepe (2011). Konaklama İşletmelerinde Etik İklimi, Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 7 O. Demirtaş (2010). Otel İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Kontrolüne Yönelik Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ BAP-4859-Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri İle Sanal Kaytarma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Turist Rehberliği Eğitimi, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya, 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 ICSSER 2018 Antalya: 5th International Conference on Social Science and Education Research, 20-22 April 2018 Antalya, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 2 ICTTR 2018 Antalya: 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 20-22 April 2018 Antalya, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 3 ICONASH 2018 Antalya: 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, 20-22 April 2018 Antalya, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 4 ICONASH 2018 İstanbul: 2nd International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, 26-28 October 2018 İstanbul, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 5 EDUREST 2018 İstanbul: 1st The International Conference on Education Research and Technologies , 26-28 October 2018 İstanbul, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 6 ICSSER 2017 Ankara: 4th International Conference on Social Science and Education Research, 08-10 September 2017 Ankara, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 7 ICSSER 2017 Rome: 3rd International Conference on Social Science and Education Research, 27-29 April Rome, Italy (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 8 ICTTR 2017 Rome: 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 27-29 April Rome, Italy (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 9 ICSSER 2016 Istanbul: 2nd International Conference on Social Science and Education Research, 04-06 November 2016 Istanbul, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 10 ICTTR 2016 Istanbul: 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 04-06 November 2016 Istanbul, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 11 ICSSER 2015 Antalya: 1st International Conference on Social Science and Education Research, 29-31 October 2015 Antalya, Turkey
 • 12 ICTTR 2015 Antalya: 1st International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 29-31 October 2015 Antalya, Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 ICTTR 2017 Ankara: 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 08-10 September 2017 Ankara, Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 2 II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Oturum Başkanı, Kuşadası, Kasım 2013
 • 3 I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Oturum Başkanı, Antalya, Nisan 2012
 • 4 Turizm Haftası Etkinlikleri; Panel Oturum Başkanı, Ortaca Kaymakamlığı-Ortaca/Muğla, Nisan 2001
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XV. Ulusal Turizm Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Ankara, Kasım, 2014
 • 2 VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Kuşadası, Nisan 2014
 • 3 II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Kuşadası, Kasım 2013
 • 4 XIV. Ulusal Turizm Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Kayseri, Aralık, 2013
 • 5 I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Antalya, Nisan 2012
 • 6 VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Antalya, Nisan 2012
 • 7 VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 2012. Ödül Kurulu Üyeliği
 • 8 Muğla Özel Çevre Koruma Başkanlığı Eğitim Programı- Turizm İşletmelerinde Etkin Yönetim Yaklaşımları /Eğitmen. Fethiye, 2-4 Ağustos 2010.
 • 9 V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi – Bilim Kurulu Üyesi, Nevşehir, Mayıs 2010
 • 10 V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 2010. Yükseklisans Ödül Kurulu Üyeliği
 • 11 II. Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Muğla, 13.04.2006, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 12 Üniversite-Muğla İş Kurumu Eğitim Programı (4 Aylık Turizm Meslek Edindirme Kursu, Önbüro Eğitimi) Eğitmen/ Muğla, 1999.
 • 13 Üniversite-İş Kurumu Eğitim Programı (4 Aylık Turizm Meslek Edindirme Kursu, Önbüro Eğitimi) Eğitmen/ Muğla, 1998.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kriz Yönetimi, Emniyet Müdürlüğü – Ortaca/Muğla
 • 2 Emniyet Teşkilatında Stres Yönetimi, Emniyet Müdürlüğü – Ortaca/Muğla
 • 3 Havalimanı Personeli–Yolcu İlişkileri, DHMİ Dalaman Havalimanı İst. Başmüdürlüğü, Dalaman/Muğla
 • 4 Müşteri İlişkileri Yönetimi (Ortaca-Dalyan-Sarıgerme Bölgesi Esnafı ve Turizm Çalışanlarına Yönelik), Ortaca Kaymakamlığı – Ortaca/Muğla
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Doktora Tezi, Çelik Gülersoy Özel Ödülü, Nevşehir, 2010
 • 2 Barlas Küntay Turizm Araştırmacısı Mansiyon Ödülü, Ankara,2004
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 JTTR-Journal of Tourism Theory and Research
 • 2 IJSSER-International Journal of Social Sciences and Education Research
 • 3 International Journal of Human Sciences
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 The proceedings & abstracts of ICSSER 2018 Antalya
 • 2 The proceedings & abstracts of ICONASH 2018 Antalya
 • 3 The proceedings & abstracts of ICTTR 2018 Antalya
 • 4 The proceedings & abstracts of EDUREST2018 İstanbul
 • 5 ICONASH 2018 istanbul: The book of proceedings & abstracts
 • 6 The proceedings & abstracts of ICSSER
 • 7 The proceedings & abstracts of ICTTR
 • 8 The book of ICSSER & ICTTR abstracts, Ankara, Turkey-2017
 • 9 Book of ICTTR abstracts - 2nd international conference on tourism: theory, current issues and research, 2016
 • 10 Book of ICSSER abstracts - 2nd international conference on social sciences and education research, 2016
 • 11 The Abstracts of ICSSER & ICTTR Conferences, 2015
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Demir, M. (2017). Genel Turizm: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme, Ankara: Detay Yayınevi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
 • 2 Journal of Business Economics and Management
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2015
 • 2 IJSSER-International Journal of Social Sciences and Education Research / 2015
 • 3 Akademik Bakış: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2014
 • 5 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2014
 • 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ 2014
 • 7 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2013
 • 8 EKEV Akademi Dergisi / 2013
 • 9 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2013
 • 10 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi/2013
 • 11 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2012
 • 12 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2012
 • 13 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2011
 • 14 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2011
 • 15 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2010
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2014
 • 2 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2013
 • 3 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi / 2013
 • 4 EKEV Akademi Dergisi / 2013
 • 5 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2013
 • 6 International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134) / 2012
 • 7 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2012
 • 8 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / 2011
 • 9 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2010
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 ISUBÜ, Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO. Yüksekokul Müdürü (01.10.2018-Devam)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO. Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ-Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Müdür Yrd. Ekim 2012-Mayıs 2015
 • 3 MÜ. Tur. İşl. ve Otelcilik YO. / Müdür Yardımcısı 25.01.2010 - 14.12.2010
 • 4 MÜ. Ortaca MYO. / Müdür Yardımcısı 02.07.2001 - 30.10.2009
 • 5 MÜ. Ortaca MYO. İkt. & İdr. Prog. Bölümü / Bölüm Başkanı 05.01.1999 - 02.07.2001
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Sheffield Hallam University, UK.
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Konaklama İşletmeleri Yönetimi
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (Erasmus)
Seyahat İşletmeleri Yönetimi
Turizm İşl. İnsan Kaynakları Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmelerinde Gelir Yönetimi (Lisansüstü)
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış (Lisansüstü)
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Yukarı çık