KİŞİSEL BİLGİLER
Muhammet Hamdi MÜCEVHER
Adı Soyadı Doç. Dr. Muhammet Hamdi MÜCEVHER
Birimi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Bölüm Pazarlama Ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Telefon
E-Posta muhammetmucevher@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 9.7.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 22.7.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 9.8.2019
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1Keskin B., MÜCEVHER M. H. (2023). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - VII (2023/7). İstanbul, (pp. 89-109). Artikel Akademi.
 • 2MÜCEVHER M. H. (2022). MODERN İŞ YAŞAMININ ELEŞTİRİSİ. Ankara, (pp. 271-291). Nobel Yayınları.
 • 3METİN A., MÜCEVHER M. H. (2022). Emeğe Dair. Konya, (pp. 237-250). Eğitim Yayınevi.
 • 4OĞUZ Ö. H., DUMAN B., MÜCEVHER M. H., TÜLÜ Ş. (2021). ENGELSİZ BİLİŞİM 2021. İstanbul, (pp. 1-21). Kriter Yayınları.
 • 5MÜCEVHER M. H. (2021). YÖNETİM-STRATEJİ-ORGANİZASYON: Teoride ve Uygulamada. Ankara, (pp. 291-307). Gazi Kitabevi.
 • 6MÜCEVHER M. H. (2021). Kronik İşgören Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri. Ankara, (pp. 1-29). Gazi Kitabevi.
 • 7MÜCEVHER M. H. (2021). Chaos, Complexity and Leadership 2020. Cham, (pp. 191-211). Springer Nature Switzerland AG.
 • 8MÜCEVHER M. H. (2021). SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR. Konya, (pp. 134-150). Çizgi Kitabevi.
 • 9MÜCEVHER M. H. (2021). Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri. Ankara, (pp. 1-23). Gazi Kitabevi.
 • 10MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2021). Yönetim Hastalıkları. Ankara, (pp. 315-338). Siyasal Kitabevi.
 • 11MÜCEVHER M. H., ÖZDEMİR S. (2019). Akademide Arka Sokaklar: Türkiyedeki Üniversitelerin İnformal Yüzü. Ankara, (pp. 149-187). Nobel Yayıncılık.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1MÜCEVHER M. H. (2020). Başarılı Yöneticilerden Hayati Hikayeler (Geçmişin Geleceğini Belirler: Dört Başarılı Yöneticinin Hayat Hikâyesi ve Yöneticilik Gelişimlerine Yansımaları). İstanbul, Hiper Yayınları.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1MÜCEVHER M. H., GÜL T. (2023). İŞ BAĞLILIĞI VE İŞ BAĞIMLILIĞININ İŞ YERİNDE HASET, GIPTA VE BAĞLANMA STİLLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ. Iktisadi Idari ve Siyasal Arastirmalar Dergisi, 8, 312-326.https://doi.org/10.25204/iktisad.1227674
   • 2ÇETİNCELİ K., MÜCEVHER M. H. (2023). Kadın Çalışanlarda İş Stresinin ve İşe Yabancılaşmanın Umut ve İyimserlik ile Olan İlişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 7, 24-44.
   • 3MÜCEVHER M. H. (2023). ÇALIŞANLARIN GÖZÜNDEN İYİ YÖNETİCİ VE KÖTÜ YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Enderun Dergisi (Journal of Enderun), 7, 37-64.
   • 4MÜCEVHER M. H. (2021). Sürdürülebilir Lojistik İçin Üç Öncelikli Strateji: Yeşil Lojistik, Tersine Lojistik ve Yalın Lojistik. Enderun Dergisi (Journal Of Enderun), 5, 39-54.
   • 5MÜCEVHER M. H. (2021). YENİ BİR YÖNETİCİLİK TARZI ÖNERİSİ: ESTETİK YÖNETİCİLİK. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, , 97-109.https://doi.org/10.52848/ijls.934508
   • 6MÜCEVHER M. H. (2021). Örgütlerde Katılımsız Yönetim Sorunu: Kavramsal Bir Çalışma. The Journal of International Scientific Researches, 6, 168-181.
   • 7MÜCEVHER M. H. (2021). Yönetimde Ahlak ve Maneviyata Yönelik Bir Öneri. Pamukkale University Journal of Business Research (PIAR), 8, 82-100.
   • 8MÜCEVHER M. H. (2021). Uluslararası Pazarlar İçin Yeni Bir Strateji: Helal Lojistik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 198-209.
   • 9MÜCEVHER M. H. (2021). Türkiyedeki En Büyük 100 İşletmenin Stratejik Yönelimi. Sakarya Universitesi Isletme Enstitusu Dergisi, Sakarya University, , 167-173.https://doi.org/10.47542/sauied.930584
   • 10MÜCEVHER M. H. (2020). Anlatı ve Hayat Hikayesi Araştırmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 277-295.
   • 11MÜCEVHER M. H., ERDEM R. (2019). BAŞARILI YÖNETİCİ VE YÖNETİCİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 48-77.
   • 12DEMİRGİL Z., MÜCEVHER M. H. (2017). MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA PRESENTEEISM: İDARİ VE AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 237-253.https://doi.org/10.20875/makusobed.307519
   • 13AKÇAKANAT T., MÜCEVHER M. H., ÇARIKÇI İ. H. (2014). Sözel Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 16, 137-153.https://doi.org/10.5578/jeas.8992
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1MÜCEVHER M. H., ÇETİNCELİ K. (2023). Aşırı İş Yükünün Tükenmişliğe Etkisinde Özyeterlik ve Dayanıklılığın Aracılık Rolü. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 15, 671-684.https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1611
    • 2MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2021). İnsan Kaynakları Politikalarının Yönelimi: Türkiye’nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Araştırma. Journal of Social Sciences, Eskişehir Osmangazi University, 22, 209-224.https://doi.org/10.17494/ogusbd.
    • 3MÜCEVHER M. H. (2021). Örgütlerde Simbiyotik Yaşam: İşbirlikçiler, Sığıntılar ve Asalaklar. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, , 172-184.https://doi.org/10.25204/iktisad.855529
    • 4MÜCEVHER M. H., ERDEM R., ATEŞ F., ANTALYALI Ö. L. (2021). THE EFFECT OF MANAGERS’ INDIGO LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYERS’ JOB-RELATED AFFECTIVE WELL-BEING. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19, 817-841.https://doi.org/10.35408/comuybd.701162
    • 5MÜCEVHER M. H. (2021). BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ÖZ TANIMA ARACI OLARAK SWOT ANALİZİ: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12, 856-869.
    • 6MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z., ÇETİNCELİ K., ÖZDEMİR K. (2020). Örgütsel davranış alanındaki yönelimler: Örgütsel davranış kongrelerinde sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 24-36.https://doi.org/10.51177/kayusosder.809447
    • 7MÜCEVHER M. H., ERDEM R. (2018). X Kuşağı Akademisyenler İle Y Kuşağı Öğrencilerin Birbirlerine Karşı Algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9, 60-74.
    • 8AKÇAKANAT T., MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2017). İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 6, 135-155.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1MÜCEVHER M. H., ERDEM R. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifinde Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelin İşe Ve Ortama Uyum Problemleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 20-39.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ORUN K. H., ACAR O. K., MÜCEVHER M. H. (2023). 21.Yüzyılda Yeni Liderlik Paradigması ve Yöneticilik. 6.International Health Science and Life Congress (IHSLC2023), Şubat 2, Burdur.
      • 2ORUN K. H., ACAR O. K., MÜCEVHER M. H. (2022). DIGITALIZATION, LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS IN THE 21st CENTURY. 5.MEDIA LITERACY FORUM SOCIAL SCIENCES IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION, Aralık 11, İstanbul.
      • 3MÜCEVHER M. H., OĞUZ Ö. H., ÖZKURT V. (2021). TOPLUMSAL KISITLILIKLARIN AŞILMASINDA ENGELLİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK. Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK 2021), Kasım 3, Konya.
      • 4OĞUZ Ö. H., DUMAN B., MÜCEVHER M. H., TÜLÜ Ş. (2021). Engelli Bireylerin Toplumsal Katılımının Artmasında Teknolojinin Rolü: Sesli Sarı Çizgi Haritası. BILTEVT'2021 (ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2021 KONGRESİ), Eylül 2-4, Manisa.
      • 5MÜCEVHER M. H. (2021). STRETEGIC ROUTE 100 BIG BUSINESS OF TURKEY. ISSRIS'2021 (International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies), Şubat 22-25, Balıkesir.
      • 6MÜCEVHER M. H. (2020). Nitelikli İnsan Kaynağının Seçimi ve Geliştirilmesinde Hayat Hikayesi Analizinin Kullanımı. 7 th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), Ekim 29-31, Ankara.
      • 7ALKAN A., MÜCEVHER M. H. (2017). Future of Health Management Department Wıth Changıng Student Profıle. 1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ,, Ekim 13-15, Trabzon.
      • 8ERDEM R., MÜCEVHER M. H., TAŞ F., ALKAN A. (2017). VOCATIONAL CAREER GOALS AND PROBLEMS OF HEALTH MANAGEMENT GRADUATES. Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Mayıs 18-21, Berlin.
      • 9EKE E., METİN A., MÜCEVHER M. H. (2017). The Concept of Last Term Public Services From The Point of Contemporary Management Theories: A Study of Turkish Health Sector. 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Ocak 26-29, Barselona.
      • 10BAĞIŞ Y. E., MÜCEVHER M. H., Tüfekçi Ö. k. (2014). Spor Tesislerinde Farklı Branşlarda Açılan Kursların Etkinliğinin Ölçülmesi SDÜ Örneği. 1st International Sports Science Tourism and Recreation, Mayıs 21-23, ANTALYA.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1MÜCEVHER M. H. (2021). Modern İş Yaşamının Bir Sonucu Olarak Bedenlerin Ticarileştirilmesi: Estetik Emek. V.YÖNETİMDE ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER (YÖNEP) ÇALIŞTAYI, Kasım 25, ısparta.
       • 2MÜCEVHER M. H. (2020). Bireysel Kariyer Planlama ve Yetkinliklerin Ortaya Çıkarılmasında SWOT Analizinin Kullanımı: Z Kuşağı Üzerine Bir Uygulama. İKGEÇ 2000 (İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı), Aralık 24-25, ISPARTA.
       • 3MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2020). İnsan Kaynakları Politikanı Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim. İKGEÇ 2000 (İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı), Aralık 24-25, ISPARTA.
       • 4MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2020). Narsist ve Megaloman Yöneticilik. IV. YÖNETİMDE ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER (YÖNEP) ÇALIŞTAYI, Kasım 12-13, Isparta.
       • 5MÜCEVHER M. H. (2020). Katılımsızlık. IV. YÖNETİMDE ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER (YÖNEP) ÇALIŞTAYI, Kasım 12-13.
       • 6DEMİRGİL Z., MÜCEVHER M. H., ÖZDEMİR K., ÇETİNCELİ K. (2018). Örgütsel Davranış Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 2-3, ISPARTA.
       • 7DEMİRGİL Z., MÜCEVHER M. H., ÖZDEMİR K., ÇETİNCELİ K. (2018). Örgütsel Davranış Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 2-3, Isparta.
       • 8MÜCEVHER M. H., ÖZDEMİR S. (2018). Akademide Olumsuz Davranışlar. II. YÖNETİMDE ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER (YÖNEP) ÇALIŞTAYI, Nisan 18-19, ISPARTA.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1TÜZÜN P., MÜCEVHER M. H., ÇETİNCELİ K. (2018). Evaluation of Presenteeism, Happiness and Academic Success States of Open Admission and Examination Students in Vocational Higher Education. IMCOFE (VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA), Eylül 4-6, Roma.
        • 2MÜCEVHER M. H., ERDEM R., TAŞ F., ANTALYALI Ö. L. (2018). The Effect of Managers Indigo Leadership Styles on Employers’xx Job- Related Affective Well-Being. 7th International Conference on Law and Society (ICLAS 7), Nisan 11-13, Kota Kinabalu.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1DEMİRGİL Z., MÜCEVHER M. H. (2017). Meslek Yüksekokullarında Presenteeism: İdari ve Akademik Personel Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. 2017 MESTEK (4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi), Mayıs 11-13, Burdur.
         • 2MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z., ERDEM R. (2016). Sportif Aktivitelerin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi: SDÜ İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. V. TLÇK (Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi), Mayıs 12-15, ISPARTA.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
          • 1MÜCEVHER M. H. (2023). Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD). Dergipark.
           • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
           • 1GÜL T., MÜCEVHER M. H. (2022). Emeğe Dair. Eğitim Yayınevi.
           • 2MÜCEVHER M. H., ÇETİNCELİ K. (2022). Yeni Liderlik Paradigmaları. Eğitim Yayınevi.
           • 3MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2021). Kronik İşgören Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri. Gazi Kitabevi.
           • 4MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z. (2021). Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri. Gazi Kitabevi.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu/ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2013-2021)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2022-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Kurulu Üyeliği (2022-...)
             • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Burs Komisyonu Başkanlığı (2021-...)
             • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Proje ve Arge Komisyonu Başkanlığı (2021-...)
             • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2021-...)
             • 6Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-...)
             • 7Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2020-2023)
             • 8Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2020-2022)
             • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2017-...)
             • 10Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-...)
             • 11Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2015-2016)
             • 12Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2013-...)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Isparta Okulu Dergisi (Üye) (2021-...)
               • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
               • 1En İyi Bildiri Ödülü-Best Paper Award (Gold Medal) (2018) International Islamic Unversity Malaysia
                • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                • 1Vı. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (Yönep-Vı) (2022-2022) ,Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Yönetim Alanının Arka Sokaklarında Dolaşmak İddiasıyla Ortaya Çıkan Yönetimde Eleştirel Perspektifler (Yönep) Çalıştayı’Nın Altıncısı Bu Yıl 17-18 Kasım 2022 Tarihinde Isparta’Da Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesinde Gerçekleştirilecektir. Çalıştayın Ana Teması “Türk Yönetim Kültürü” Olarak Belirlenmiş Ve Bu Çerçevede Türk Yönetim Kültürünün Tarihsel Perspektifte (Türk Yönetim Kültürünü Şekillendiren Tarihi Eserler, Sözlü Tarihle Günümüze Gelen Yönetsel Öğretiler Vb.), Toplumsal Perspektifte (Türk Yönetim Kültürünü Belirleyen Toplumsal- Kültürel Özellikler, Türkiye’De Yönetici Eğitimi Ve Yansımaları, Türk Yönetim Kültürü Ve Din Vb.) Ve Uygulamada (İşe Alım, Performans Değerleme Ve Karar Vermede Türk Yönetim Kültürü, Yönetimde Güç, Ast-Mevkidaş-Üst İlişkileri Vb.) Gibi Temaların İncelenmesi Hedeflenmektedir.),
                • 2Isubü Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Semineri (2021/06) (2021-2021) ,Isubü Aday Memurlara Örgüt Kültürü Ve İş Yaşamında Organize Olma Semineri Verildi.,
                • 3Isubü Aday Memur Temel Eğitim Semineri (2021/04) (2021-2021) ,Isubü Aday Memurlara Halkla İlişkiler Semineri Verildi.,
                • 4Isubü Ortak Akıl Buluşmaları: Orta Kademe Yöneticiler (Şube Müdürleri) Eğitim Semineri (2021-2021) ,Isubü Orta Kademe Yöneticiler Olan Şube Müdürlerine, Ekip Yönetimi Ve Takım Çalışması Konusunda Seminer Verildi.,
                • 5Merhaba Gazetesi (2020-2020) ,Konyalı Akademisyen Dr. Muhammet Hamdi Mücevher’İn Yeni Kitabı Çıktı. Dört Başarılı Yöneticinin Yaşamının Ele Alındığı Kitap, Başarılı Yöneticilerin Başarıya Nasıl Ulaştıkları İle İlgili De İpuçlarını Ortaya Çıkarıyor. “Başarılı Yöneticilerden Hayati Hikayeler” İsimli Kitapta Kamuoyunun Yakından Tanıdığı İsimlerin Hayatları Ve Deneyimlerinin Yöneticilik Gelişimlerine Yansımaları Anlatılıyor. Muhammet Hamdi Mücevher, Kitabı İle İlgili Ayrıntıları Merhaba Gazetesi Okuyucuları İle Paylaştı.,
                • 66.Örgütsel Davranış Kongresi (2018-2018) ,Bu Kongre İle “Örgütsel Davranış” Disiplininde Oluşan Bilgi Birikiminin Paylaşılması Ve Sektör Tecrübelerin Akademiye Aktarılması İçin Ulusal Anlamda Büyük Çapta Bir Düzlem Oluşturmak Hedeflendi. Kongre Süreci Boyunca Yapılacak Eğitimler Ve Çok Sayıda Eş Zamanlı Oturumlarla, Kongrenin Bilime Ve Uygulamaya Katkı Sağlayabilmesi İçin Çalışıldı. Kongrede Farklı Disiplinlerde Araştırmalar Yapan Akademisyenler Ve Sahada Olan Yöneticiler Bir Araya Geldi. Bu Bilimsel Düzlem, Akademisyenlerin Ve Yöneticilerin Birbirleriyle Fikir Alışverişinde Bulunmaları İçin Mükemmel Fırsatlar Sağladı. İşletme Bilim Alanı İçinde Olan; Yönetim Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi Gibi Disiplinlerde Akademi Dünyasına Ve Sektör Aktörlerine Farklı Bir Bakış Açısı Ve Farkındalık Kazandırılacağına İnanılan Bu Kongre İle Sahada Yer Alan Problemleri Tespit Etmek Ve Çözüm Yollarını Tartışmak Üzere Bir Araya Gelindi.,
                • 7Her Tezin Bir Hikâyesi Var (2018-2018) ,“Her Tezin Bir Hikâyesi Var” Başlıklı Faaliyetimizin İlk Panelinde Dr. M. Hamdi Mücevher Doktora Tezinin Hikâyesini Öğrenci Ve Akademisyen Katılımcılarla Paylaştı.,
                • 8Spss Kursu (2018-2018) ,Spss Programı Kullanımı,
                • 9Makü Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi - Nvıvo İle Nitel Veri Analizi (2017-2017) ,Makü Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından 8 Saat Süreli Nvıvo İle Nitel Veri Analizi Kursu,
                • 10Sdü Doğu Batı Gazetesi (2015-2015) ,Sdü'de X Ve Y Kuşağı Birbirlerine Nasıl Bakıyor? ,
                • 11Sdü Ybem - İlk Yardım Eğitimi Semineri Katılım Sertifikası (2015-2015) ,Sdü Ybem, Sdü Sbaum Ve Sdü Akaum Tarafından Ortaklaşa Düzenlenen 2 Saatlik İlk Yardım Eğitim Semineri,
                • 1211. Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları (2015-2015) ,2015 Yılında Sdü'de Düzenlenen Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları Düzenleme Kurulu Takımlar Sorumlusu,
                • 13Sdü Birinci Yılında İlham Veren Üniversite Raporu (2015-2016) ,Sdü Birinci Yılında İlham Veren Üniversite Raporu, Spor Bölümü (S.160-180) Hazırlığı,
                • 14Maxqda Programı Kursu (2013-2013) ,Maxqda Programı İle Nitel Veri Analizi Kursu,
                • 15T.C. Konya İli Meb Özel Öz-Bim Bilgisayar Kursu - Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası (2013-2013) ,160 Saatlik Bilgisayar İşletmenlik Kursu,
                • 16Besim Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti. (2011-2011) ,Kurum Kültürü Konulu Eğitim Programı,
                • 17Seo Group Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. (2011-2011) ,İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Sertifikası,
                • 18Vizyoner Danışmanlık (2007-2007) ,İç Kalite Tetkiki Eğitim Semineri,
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Araştırma Teknikleri Ve Seminer
                 • 2Çağdaş Yönetim Teknikleri
                 • 3Davranış Bilimleri
                 • 4Eleştirel Düşünce Ve Yönetim
                 • 5Genel İşletme
                 • 6Genel İşletme I
                 • 7Girişimcilik
                 • 8İşletme Bilimine Giriş
                 • 9Müşteri İlişkileri Yönetimi
                 • 10Sosyal Sorumluluk Projeleri
                 • 11Stratejik Yönetim
                 • 12Uluslararası İşletmelerde Kalite Yönetimi
                 • 13Uluslararası İşletmelerde Liderlik Ve Motivasyon
                 • 14Yönetim Bilimine Giriş
                 • 15Yönetim Ve Organizasyon