KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet DİNÇ
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet DİNÇ
Birimi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Muhasebe Ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta mehmetdinc@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 6.2.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 2.12.2015
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BAYRAKÇI E., DİNÇ M., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T. (2022). Handbook of Research on Healthcare Standards, Policies, and Reform. (pp. 263-281). IGI GLOBAL.
 • 2DİNÇ M., DEMİRKIRAN M. (2021). Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Çalışmalar Teori, Uygulama ve Analizler. İstanbul, (pp. 255-272). Efe Akademi.
 • 3DİNÇ M. (2021). Eğitim ve İşletme Eksenli Multidisipliner Araştırmalar. Kleipeda, (pp. 101-128). SRA Academic Publishing.
 • 4DİNÇ M. (2021). Eğitim ve İşletme Eksenli Multidisipliner Araştırmalar. Kleipeda, (pp. 101-128). SRA Academic Publishing.
 • 5UÇAN M. Y., DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Bölüm: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Müzakere Tarzlarına Etkisi, Kitap: İş Dünyası Metaforları: Akademik Değerlendirmeler. (pp. 83-124). SRA Academic Publishing.
 • 6DİNÇ M. (2020). COVID-19 Studies Concerning Health, Social and Economic Aspects. Berlin, (pp. 117-133). Peter Lang GmbH.
 • 7DİNÇ M., AKÇAKANAT T. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry. Hershey, PA, (pp. 387-410). IGI Global.
 • 8DİNÇ M., AKÇAKANAT T. (2019). Management and Organization: Various Approaches. Berlin, (pp. 167-180). Peter Lang GmbH.
 • 9GENÇTÜRK M., DİNÇ M., ÖNEM H. B. (2016). Research on Business. Frankfurt, (pp. 135-153). Peter Lang Edition.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1KARABULAK A., ÖZCAN S., DİNÇ M. (2020). Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları. (pp. 87-106). SRA Academic Publishing.
  • 2DİNÇ M. (2020). Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi. Ankara, (pp. 381-395). Nobel Yayıncılık.
  • 3DİNÇ M., ŞALVARCI T. N. (2019). Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2019 Sosyal ve Beşeri Bilimler. Bursa, (pp. 35-60). Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  • 4DEMİRKIRAN M., DİNÇ M. (2019). Felsefi ve Toplumsal Eksende Akademik Diyalektik. (pp. 119-145). SRA Academic Publishing.
  • 5UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2018). Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular. Ankara, (pp. 93-114). Nobel Akademik Yayıncılık.
  • 6DİNÇ M., AY F. (2017). İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar. (pp. 121-148). SRA Academic Publishing.
  • 7KURT E., DİNÇ M. (2017). İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar. (pp. 17-40). SRA Academic Publishing.
  • 8DİNÇ M. (2016). Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar. Saarbücken, Deutschland, (pp. 281-314). LAP Lambert Academic Publishing.
   • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1DİNÇ M. (2018). Farklı Kültürlerde İletişim ve Algılama Süreci: Türk ve Avustralyalı Üniversiteli Sporculara Yönelik Isparta ve Melbourne Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İSTANBUL, Hiper Yayın.
    • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
    • 1ŞALVARCI T. N., DİNÇ M. (2017). Causal Attribution. Berlin, Lambert Academic Publishing.
     • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
     • 1DİNÇ M. (2009). Genel İşletme. Lisans Yayıncılık.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1DİNÇ M. (2021). Aşırı İş Yükünün ve Aile Gereklerinin İş-Aile Çatışmasına Etkisi: Özel Okul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Organizational Behavior Review (JOB Review), 3, 45-72.
      • 2BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2020). Örgütsel Yeşil Davranışlara Yönelten Güdüler: Özel Okul Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİJOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, 12, 188-201.https://doi.org/10.20491/isarder.2020.836
      • 3BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2020). Tersine Zorbalık (Mobbing) Eylemleri ve Tersine Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. SDÜ Vizyoner Dergisi, 11, 403-418.
      • 4GENÇEL B., AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2020). Psikolojik Rahatlığın Bilgi Paylaşımı, Çalışmaya Tutkunluk ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9, 2011-2038.https://doi.org/10.15869/itobiad.717522
      • 5DİNÇ M., AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H. (2019). Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EKEV Akademi Dergisi, , 263-282.
      • 6DİNÇ M., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T. (2019). Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 349-369.https://doi.org/10.30794/pausbed.448324
      • 7UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M., BAYRAKÇI E. (2019). İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Banka Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 658-683.https://doi.org/10.26466/opus.590468
      • 8DİNÇ M., AKÇAKANAT T. (2018). Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Girişimcilik Niyeti Üzerinde Makyavelist Kişiliğin Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, , 761-780.https://doi.org/10.18092/ulikidince.434457
      • 9TURUNÇ Ö., ESER H. B., DİNÇ M. (2018). Tartışmacı Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlilik ve Güvenrlik Analizi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi OPUS, 9, 731-759.
      • 10DİNÇ M., ÖZCAN S. (2017). Machiavellian Personality and Self- Consciousness Perception on Susceptibility to Interpersonal Influence: A Research on the College Tennis Athletes. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7, 231-256.
      • 11DEMİRKIRAN M., TAŞKAYA S., DİNÇ M. (2016). A Study on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Hospitals. International Journal of Business Management and Economic Research, 7, 547-554.
      • 12DİNÇ M., KURT E. (2016). Biz Bitti Demeden Bitmez (mi)? Türk Medyasının A Milli Futbol Takımının Euro 2016 Performansına İlişkin Başarı ve Başarısızlık Değerlendirmesine Nedensel Yükleme Açısından Bakışı. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6, 239-264.
      • 13BİTLİSLİ F., DİNÇ M. (2015). Makyavelist Kişilik Eğilimleri ve Etiksel Karar Verme Davranışı İlişkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17, 921-942.
      • 14DİNÇ M., KAYGISIZ U. (2015). Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi ile Bağdaştırılması Nortel Vakası Analizi ile İşlevselcilik Teorisinin Çokuluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 7, 14-33.
      • 15TÜFEKCİ Ö. K., DİNÇ M. (2014). A Research on Determining the Effects of Five Factor Personality Traits of Turkish Football Referees on Cultural Intelligence. International Journal of Academic Research in Business and Social Scences, 4, 410-468.
      • 16DİNÇ M., KEKLİK B., ERDEM R. (2013). The Effects of Self Construal on Listening Styles Comparison of Turkish and Australian University Students. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3, 97-110.
      • 17DİNÇ M., BİTLİSLİ F., ÇETİNCELİ E., AYDIN S. Z. (2013). Öğretim Elemanlarının Tükenmişliğinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Etkisi SDÜ Meslek Yüksekokulları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4, 44-69.
      • 18BİTLİSLİ F., DİNÇ M., ÇETİNCELİ E., KAYGISIZ U. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Akademik Güdülenme İlişkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18, 459-480.
      • 19ESER H. B., DİNÇ M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Düzey Değişkenlerinin Siyasal Öz Yeterlilik Algısı Üzerindeki Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 159-187.
      • 20KAYGISIZ U., DİNÇ M. (2011). Küresel Şirketlerde Yeni Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşletme Diplomasisi Yönetimi Shell Mampf Foods ve Coca Cola Vakaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 141-166.
      • 21ESER H. B., DİNÇ M. (2007). Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota Uygulamaları. Yerel Siyaset Dergisi, 2, 13-17.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BAYRAKÇI E., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2021). Maslow 2.0 Dijital İhtiyaçlar Hiyerarşisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. 8. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 5, Muğla.
       • 2DİNÇ M. (2020). Duygusal Emeğin İşe Gömülmüşlük Aracılığıyla Tükenmişlik Üzerine Etkisi. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Eylül 23-25, Kayseri, 480-493.
       • 3UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2020). İş-Aile Zenginleşmesinin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş ve Aile Tatmininin Aracılık Rolü. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eylül 3-5, Ankara, 162-177.
       • 4DİNÇ M., AKÇAKANAT T., BOŞGELMEZ G. (2019). Psikolojik Sermayenin İş Performansı Üzerine Etkisinde İşe Gömülmüşlüğün Aracılık Rolü. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 1-2, Burdur, 1348-1363.
       • 5UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M., BAYRAKÇI E. (2019). İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışlar Üzerine Keşfedici Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2-4, Osmaniye, 2476-2488.
       • 6DİNÇ M., BAYRAKÇI E., AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H. (2019). Algılanan Örgütsel Destek Mesleki Canlılığı Artırır Mı? Turizm Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2-4, Osmaniye, 2089-2105.
       • 7UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M., BAYRAKÇI E. (2019). İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışlar Üzerine Keşfedici Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Mayıs 2-4, Osmaniye, 2476-2488.
       • 8BAYRAKÇI E., DİNÇ M., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T. (2019). Algılanan Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nisan 18-20, Antalya, 930-943.
       • 9AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2018). Örgütsel Özdeşleşmenin Örgüt Temelli Özsaygı İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü. 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 2-3, Isparta, 611-626.
       • 10BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2018). Örgüt Yaşamında Bir Ters Yüz: Tersine Mobbing Üzerine Bir Olgubilim Araştırması. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Trabzon, Bildiriler Kitabı, s. 146-152. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 10-12, TRABZON, 146-152.
       • 11AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2018). Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Girişimcilik Niyeti Üzerinde Makyavelist Kişiliğin Etkisi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Nisan 26-28, İZMİR.
       • 12DİNÇ M., ÖZENOĞLU B. (2017). Para Sevgisi, Materyalist Değerler ve Etiksel Algı Arasındaki İlişki: Üniversiteli Muhasebe ve Finanasal Yönetim ile Bankacılık-Sigortacılık Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE), Ekim 13-15, Antalya, 523-539.
       • 13ŞENOL H., AY F., DİNÇ M. (2012). The Role of Tourism Incomes in the Reduction of Foreign Trade Deficit A Comparative Analysis of Turkey and Bosnia Herzegovina. 3rd International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 31-1, Sarajevo.
       • 14YİĞİT V., ERDEM R., DİNÇ M. (2012). Performance Based Payment PBP in University Hospitals. 3rd International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 31-1, Sarajevo.
       • 15DİNÇ M., KAYGISIZ U. (2012). Business Diplomacy Management As a Key Role in the Sustainable Development and Stakeholder Management in the Multinational Corporations DaimlerChrysler Case. 3rd International Symposium on Sustainable Development, MAY 31- jUNE 1, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, Mayıs 31-1, Sarajevo.
       • 16DİNÇ M., KAYGISIZ U., BİTLİSLİ F., ÇETİNCELİ E. (2011). DİNÇ, Mehmet KAYGISIZ, Ümmühan BİTLİSLİ, Ferhat ve ÇETİNCELİ, Esra. Beş Büyük Kişilik Özellikleri ile Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aralık 26-27, Aydın/Kuşadası.
       • 17DİNÇ M., KAYGISIZ U. (2011). Turizm ve Ağırlama Sektöründe Kültürlerarası İletişime Yönelik Kavramsal bir Yaklaşım. I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Aralık 1-4, Isparta Eğirdir, 619-640.
       • 18KAYGISIZ U., DİNÇ M. (2011). Turizmin Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Katkıları Yalvaç ve Sütçüler Belediyelerinin Değerlendirilmesi. I.Uluslararası IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Aralık 1-4, Isparta Eğirdir, 787-794.
       • 19ESER H. B., TEKİN N., DİNÇ M. (2009). Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Kota Uygıulaması. Uluslararası Davraz Kongresi, Eylül 24-27, Isparta.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2021). ÖRGÜT TEMELLİ ÖZSAYGININ ROL İÇİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ. 10th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Ekim 29, Antalya.
        • 2KARABULAK A., ÖZCAN S., DİNÇ M. (2018). GENÇ OYUNCULARDA FONKSİYONEL FUTBOL ANTRENMANIN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE VE TEKNİK GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 201811-13 May, 2018 - Vienna University - Vienna/Austria, Mayıs 12-14.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2021). Kültürlerarası Duyarlılığın İşgören Etnosentrizmi Üzerine Etkisi: Kültürel Empatinin Düzenleyicilik Rolü. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Mayıs 26, Antalya, 673-689.
          • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1UÇAN M. Y., DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Kamu Yöneticilerinin Müzakere Tarzları: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü. 12th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 10-13 Aralık 2020, Aralık 10, 152-152.
          • 2DEMİRKIRAN M., DİNÇ M. (2019). Mizah Tarzları ve Öznel İyi Oluş Etkileşiminde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü: Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 11th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education. 08-10 November 2019, Kasım 8, Antalya, 83-83.
          • 3BAYRAKÇI E., DİNÇ M. (2018). Yeşil Örgütsel Davranışlar: Gerçekten Yeşil Güdü mü? Nitel Bir Araştırma.. IMCOFE’18, VI. International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Eylül 4-6, ROMA.
          • 4UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T., DİNÇ M. (2018). The Moderating Role of Burnout in The Effect Of Meaningful Work on Turnover Intention. International Congress of Science, Education and Technology Research, Ağustos 10-12, Odessa-65.
          • 5DİNÇ M., UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T. (2018). Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü. 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies, Haziran 28-30, VENICE, 192-193.
          • 6AY F., DİNÇ M. (2017). Uluslararası Pazarlarda Marka Olabilme Çabaları ve Turquality Gerçeği. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Kasım 25-27, Ankara, 37-37.
          • 7DİNÇ M., ÖZCAN S. (2017). The Effect of Machiavellian Personality and Self-Consciousness Perception on Susceptibility to Interpersonal Influence: A Research on the College Tennis Athletes. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Mayıs 12-14, Prague, 176-177.
          • 8DİNÇ M., AY F. (2017). Psikolojik Mesafe ve Kültürel Zekanın İhracat Performansına Etkisi: İhracat Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Mayıs 12-14, Prague, 178-179.
          • 9ŞALVARCI T. N., DİNÇ M. (2017). Success and Failure Oriented Causal Attributions of Associate and Undergraduate Business Administration Students in Financial Management Course: A Research on The Suleyman Demirel University. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research,April 27-29, 2017 Rome - Italy, Nisan 27-29, Rome, 63-63.
          • 10DİNÇ M., VONA K. E. (2016). "Biz Bitti Demeden Bitmez (mi)?" Türk Medyasının A Milli Futbol Takımının Euro 2016 Performansına İlişkin Başarı ve Başarısızlık Değerlendirmesine Nedensel Yükleme Açısından Bakışı. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 14-16 October 2016 Antalya., Ekim 14-16, Antalya.
          • 11DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2016). Üniversite Sporcularına İlişkin Benlik Kurgusunun Tüketici Karar Verme Tarzlarına Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi nde Bir Araştırma. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, IBAD, MADRİD 2016, Mayıs 19-22, MADRİD.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1KARABULAK A., KILINÇ F., DİNÇ M. (2009). Futbol Kulüp Yönetiminin Sebep Olduğu Ekonomik Sıkıntıların Futbolcular Üzerindeki Etkileri. 3.Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Ocak 9-11, Antalya.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Okutman (2001-...)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2020-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2019-...)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2012-2015)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (Üye) (1995-...)
               • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
               • 1İcomus Research Award (2017) icomus organization committee
               • 2Research Award (2017) Strategic Researches Academy
                • Verdiği Dersler
                • 1Çağdaş Yönetim Teknikleri
                • 2Çok Uluslu İşletmeler
                • 3Entelektüel Sermaye Yönetimi
                • 4Genel Hukuk Bilgisi
                • 5Genel İletişim Bilgisi
                • 6Genel İşletme
                • 7Genel İşletme - I
                • 8Genel İşletme-Iı
                • 9Genel Ve Teknik İletişim
                • 10Girişimcilik
                • 11Güncel Yönetim Teknikleri
                • 12İletişim
                • 13İletişim Ve Etkili Sunum Teknikleri
                • 14İnsan Kaynakları Yönetimi
                • 15İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
                • 16İşletme
                • 17İşletme Becerileri Grup Çalışması
                • 18İşletme Bilimine Giriş
                • 19İşletme Yönetimi
                • 20İşletmelerde Kurumsallaşma
                • 21İşletmelerde Psikolojik Sorun Ve Şikayetler
                • 22Kamu Yönetimi
                • 23Kongre Ve Fuar Yönetimi
                • 24Sosyal Diyalog Ve Yönetime Katılma
                • 25Stratejik Yönetim
                • 26Toplam Kalite Yönetimi
                • 27Vergi Hukuku
                • 28Yönetim Ve Organizasyon