KİŞİSEL BİLGİLER
Arzu ÖZKANAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKANAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çağrı Merkezi Hizmetleri
Telefon 2462147008
E-Posta arzuozkanan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11.6.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 19.6.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 12.2.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YILAN Y., ÖZKANAN A. (2022). Değişim ve Geleceği Yönetmek. Çanakkale, (pp. 1-27). Holistence Publications.
 • 2ÖZKANAN A., ACAR O. K., Demir C. (2021). Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri. Ankara, (pp. 57-79). Gazi Kitabevi.
  • Alanında, ulusal yayımlanan kitap
  • 1TENGİLİMOĞLU D., TUTAR H., ÖZKANAN A. (2022). Çağdaş Büro Yönetimi. Umuttepe Yayınları.
  • 2TENGİLİMOĞLU D., TUTAR H., ÖZKANAN A. (2019). Çağdaş Büro Yönetimi. Ankara, Seçkin.
  • 3TENGİLİMOĞLU D., TUTAR H., ÖZKANAN A. (2016). Çağdaş Büro Yönetimi. Ankara, Seçkin.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1ÖZKANAN A. (2021). Kamu Yönetiminde Kayırmacılık. İzmir, (pp. 62-94). SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÖZKANAN A. (2022). PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 51-70.https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1135341
    • 2AKYÜZ F., TENGİLİMOĞLU D., ÖZKANAN A., Akyüz S. (2022). An Examination of the Relationships between Nurses’ Team Work Attitudes, Conflicts with College and Job Satisfaction: An Example of a Public Hospital. Hospital Topics, 100.https://doi.org/10.1080/00185868.2021.19550089
    • 3ÖZKANAN A., ACAR O. K., ÇIRAGÖZ M. B. (2022). Kariyer Yönetimine Biçilen Değer: Üniversitelerin Kariyer Merkezleri Üzerine Bir İnceleme. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 1-18.https://doi.org/10.33905/bseusbed.987983
    • 4ÖZKANAN A., ACAR O. K. (2022). Nicelikten Niteliksizliğe Türk Yükseköğretimi Tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, , 1-15.https://doi.org/10.20860/ijoses.1112878
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÖZKANAN A. (2022). Covid-19 Pandemisi ve Çalışmaya Etkisi: Dönüşümlü (Uzaktan - Evden) Çalışmayı Sevdik Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14, 353-369.https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1384
     • 2ÖZKANAN A. (2021). Çalışanların tükenmişlik algıları: Maslach modeli ve tükenmişlik dönemleri çerçevesinde bir analiz. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 313-350.https://doi.org/10.31795/baunsobed.795331
     • 3ÖZKANAN A. (2019). Algılanan Aşırı Niteliklilik: Üretkenliğe Karşı Durgunluk. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 42-57.
     • 4YILAN Y., ÖZKANAN A. (2019). İşkolikler Üzerine Nitel Bir Çalışma: Bal Arısı Mı? Eşek Arısı Mı?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 80-91.
     • 5ÖZKANAN A. (2018). ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞE İKİ YÖNLÜ BAKIŞ: ÇALIŞAN – AMİR DEĞERLENDİRMESİ. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 664-672.https://doi.org/10.29106
     • 6ÖZKANAN A., YILAN Y. (2014). Mesleğin Sorunu Unvansızlık. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, .
     • 7YİĞİT T., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKANAN A. (2012). Geleneksel Eğitim ve Uzaktan Eğitimle Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, .
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ÖZKANAN A., ERDEM R. (2015). Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), 2, 7-28.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1ÖZKANAN A., ERDEM R. (2014). Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, .
       • 2ÖZKANAN A., ERDOĞAN A. (2013). Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ortamının Kabulü ile Birliktelik Duygusunun Öğrenen Memnuniyetine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü Dergisi, .
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖZKANAN A., YILAN Y. (2022). Sıradaşı Olaydan Sıradışı Liderliğe: Siyasi Liderlerin Pandemi Sürecindeki Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme. 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 12, Kahramanmaraş, 388-396.
        • 2ÖZKANAN A. (2022). PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 12, Kahramanmaraş, 294-301.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1YILAN Y., ÖZKANAN A. (2021). Pandemi Sürecinin Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Etkileri: Zorluklar ve Zorunluluklar Arasındaki İkilem. 8.Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 5-6, Muğla.
         • 2TONGUÇ G., ÖZKANAN A. (2016). Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri İle Kariyer Değerleri Arasındaki Uyum. 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Mayıs 17-18, Isparta.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1ÖZKANAN A., YILAN Y. (2019). İşkolik Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Çalışma: Kraliçe ve İşçi Arılar. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2-4, Osmaniye, 528-533.
          • 2YILAN Y., ÖZKANAN A. (2018). İşkolikler Üzerine Nitel Bir Çalışma: Bal Arısı Mı? Eşek Arısı Mı?. C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Nisan 19-21, Antalya, 690-697.
          • 3ÖZKANAN A. (2018). Algılanan Aşırı Nitelikliliğe İki Yönlü Bakış: Çalışan - Amir Değerlendirmesi. C-IASOS Uluslarası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Nisan 19-21, Antalya, 698-705.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1ÖZKANAN A., ERDOĞAN A. (2011). Üst Düzey Yönetici Sekreterlerin Örgütsel Destek Algılarının İş Doyumu İle İlişkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. 10. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 6-8.
           • 2ERDOĞAN A., ÖZKANAN A. (2011). Geleneksel Eğitim Ve Uzaktan Eğitimde Öğrenci Başarılarının Karşılaştırılması Dosyalama Ve Arşivleme Teknikleri İle Klavye Teknikleri Dersleri Örneği. 10. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 6-8.
           • 3ÖZKANAN A., TENGİLİMOĞLU D. (2009). Örgüt İklimi ve Tükenmişlik İlişkisi Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 14-16.
           • 4TENGİLİMOĞLU D., USLU D., ÖZKANAN A. (2007). Yönetici Sekreter İlişkilerinin Sekreter İş Doyumu ve Tükenmişliğine Etkisi Kamu ve Özel Sektör Örneği. 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 25-27.
            • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
            • 1ERDOĞAN A., ÖZKANAN A. (2010). Etik Uygulamaların Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi Türk Patent Enstitüsü Örneği. 1. Uluslararası 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 7-9.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
              • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
              • 1İş Ve İnsan, ERIH PLUS, TÜRKİYE,
               • Akademik Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-2021)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2009-...)
                • İdari Görevler
                • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2010-2016)
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Bilgisayar I
                 • 2Büro Yönetimi
                 • 3Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
                 • 4Çağrı Merkezi Yönetimi I
                 • 5Çağrı Merkezi Yönetimi Iı
                 • 6Çağrı Merkezinde Çatışma Yönetimi
                 • 7Çağrı Merkezlerinde Çatışma Yönetimi
                 • 8Çalışma Psikolojisi
                 • 9Davranış Bilimleri
                 • 10Dosyalama Ve Arşivleme
                 • 11Dosyalama Ve Arşivleme Teknikleri
                 • 12Etkili Sunum Teknikleri
                 • 13Etkili Ve Güzel Konuşma
                 • 14Genel İletişim
                 • 15Genel Ve Teknik İletişim
                 • 16Girişimcilik
                 • 17Halkla İlişkiler
                 • 18Hizmet Pazarlaması
                 • 19İleri Düzey Bilgisayar Ve Klavye Kullanma Teknikleri
                 • 20İleri Düzey Bilgisayar Ve Klavye Kullanma Teknikleri I
                 • 21İleri Düzey Bilgisayar Ve Klavye Kullanma Teknikleri Iı
                 • 22İleri Klavye Teknikleri I
                 • 23İleri Klavye Teknikleri Iı
                 • 24İstatistik
                 • 25İşletme Becerileri Grup Çalışması
                 • 26İşletmelerde Kurumsallaşma
                 • 27Klavye Kullanımı I
                 • 28Klavye Kullanımı Iı
                 • 29Klavye Teknikleri
                 • 30Kriz Ve Stres Yönetimi
                 • 31Liderlik Ve Yöneticilik Geliştirme
                 • 32Mesleki Yazışmalar
                 • 33Örgütsel Davranış
                 • 34Protokol Bilgisi
                 • 35Sağlık Kurumları Yönetimi
                 • 36Sekreterlik Bilgisi
                 • 37Seminer Ve Rapor Hazırlama
                 • 38Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
                 • 39Tıbbi Sekreterlik
                 • 40Yönetici Sekreterliği
                 • 41Yönetim Ve Organizasyon